• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 17.06.2020

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Charakter umowy: umowa o świadczenie usług, umowa – zlecenie z możliwością przedłużenia na następny rok.

Okres obowiązywania umowy od lipca 2020 roku  do grudnia 2020 roku

 

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)

Usługi w wymiarze 2 godziny tygodniowo.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców

 

Niezbędne wymagania:

1.Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

      1)  szpitalu psychiatrycznym;

      2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

      3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub    upośledzeniem umysłowym;

      4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

      5) zakładzie rehabilitacji;

      6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

      1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

      2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

      3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.

4.Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.Obywatelstwo polskie.

8.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

9.Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

 

Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
 3. Zrównoważenie emocjonalne.
 4. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 5. Prawo jazdy kat. B.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 3. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru.
 6. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych .

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście , przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 30.06.2020 r. na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej w 33-318 Gródek n/Dunajcem 170 z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 440-10-96 – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

 

Opublikowane: 16 czerwca 2020
                                                                                                  Autor: Jolanta Michalik

 

 

 

 

zał. do zapytania ofertowego

 

 

………………………………………………………………

Nazwisko, imię, adres oferenta

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem  33-318 Gródek n/Dunajcem 170  Tel.18/440-10-96

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi składam ofertę następującej treści:

 

 1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto …………………… zł za godzinę świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, słownie…………………………………………………………….. ………………………………………………………….

 

 1. Nazwisko, imię, adres Wykonawcy………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………….

 

Oświadczam/my że:

1) posiadam/my uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają   obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadam/my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia

3) dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5) w razie wybrania oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

miejscowość i data                                                                       

 

                                                                                                                            podpis oferenta

 

 

Załączniki