• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 13.11.2019

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. – o pracownikach samorządowych (DZ.U. z 2019r. poz. 1282) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo - księgowych

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Referat: Planowania Budżetowego i Finansów

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł 6%.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie stanu zdrowi pozwalającego na zatrudnienie na wymienionym stanowisku
 5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie  wyższe ci najmniej I stopnia  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
 1. Wymagania dodatkowe.
 1. Znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową
 2. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym
 3. Znajomość ustawy o finansach publicznych
 4. Znajomość ustawy o rachunkowości
 5. Dobra znajomość programów komputerowych Districtus FK Premium, Budżet jst, Bestia .
 6. Umiejętności:
 1. Analiza i interpretacja danych
 2. Rozwiązywania problemów
 3. Organizacja pracy własnej
 4. Praca w zespole
 5. Rzetelność, sumienność, staranność, lojalność, komunikatywność.
 1. Zakres wykonywanych ogólnych zadań na stanowisku :
 1. Prowadzenie spraw księgowości i rachunkowości budżetowej Urzędu Gminy w szczególności:
 2. Kompletowanie dokumentów i dowodów księgowych.
 3. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym rachunków gotówkowych i przelewowych.
 4. Sporządzanie przelewów za wykonane roboty, usługi, materiały itp.
 5. Przygotowanie dowodów księgowych do księgowania poprzez nadanie im znaku i numeru identyfikacyjnego – dekretacja.
 6. Ewidencja wszystkich dowodów księgowych Urzędu Gminy systemem komputerowym.
 7.  Ewidencja zaangażowania wydatków i planu finansowego jednostki – Urzędu Gminy.
 8. Uzgadnianie sald poszczególnych kont syntetycznych i analitycznych.
 9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (syntetyki, analityki i dzienników) dla Urzędu Gminy.
 10. Sporządzanie wszystkich zestawień składających się na księgi rachunkowe zgodnie z ustalonymi i obowiązującymi zasadami ustawy o rachunkowości i zapisywanie ich w formie pliku elektronicznego (pdf) na serwerze.
 11. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu gminy.
 12. Sporządzanie wszystkich jednostkowych sprawozdań finansowych dotyczących zadań własnych i zleconych z realizacji dochodów , wydatków, należności, zobowiązań  itp.

          Szczegółowy zakres zostanie sporządzony po podpisaniu umowy.

 1. Warunki Pracy na danym stanowisku:

Umowa o pracę na pełny etat, w budynku Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem na I piętrze. Budynek nie posiada windy. Praca w pomieszczeniu biurowym, z obsługą komputera. Praca ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi osobami. Pracownik wykonuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. CV z informacjami o wykształceniu, opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku
 8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( wzór w załączniku).

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, którą należy umieścić w drugiej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko  w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w pokoju Nr 16 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00 wtorek – piątek od 7:15 do 15:15 do dnia 29 listopada 2019r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi po przeprowadzeniu II etapowego postępowania tj:

 • etap test pisemny
 • etap rozmowy kwalifikacyjne

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do postepowania konkursowego nie będzie prowadzona korespondencja.

Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest Pani Paulina Furtak – Sekretarz Gminy tel. 18 440 10 35. Wew. 30.

 

Gródek nad Dunajcem, 13 listopada  2019r.

 

 

 

Załączniki