Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.272.1.78.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych w m. Tropie

Umieszczony: 15.06.2020, Status przetargu: zakończony,

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych w m. Tropie.

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub  dokumenty opatrzone kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym), w terminie do dnia 19 czerwca 2020r. do godziny 12.00.

.4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki