Przejdź do stopki

PRN.271.II.16.2021 „Wykonanie przez uprawnionego geodetę czynności w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości: dz. ew. 87/3 obr. Tropie od działek sąsiednich

Treść

„Wykonanie przez uprawnionego geodetę  czynności w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości: dz. ew. 87/3 obr. Tropie od nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. ew. 84/23, 87/34, 87/4 i 87/43 obr. Tropie w celu ustalenia przebiegu granic i utrwalenia punktów granicznych nieruchomości - na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.”

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Gródek nad Dunajcem – Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem

tel.: 018 440 10 35, fax: 018 440 10 35 wew. 20

NIP: 734-348-28-12

REGON: 491892191

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Lesław Czul - kierownik Referatu Podatków, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

tel.: 018 440 10 35 wew. 22.

e-mail: lczul@gminagrodek.pl

 

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi „„Wykonanie przez uprawnionego geodetę  czynności w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości: dz. ew. 87/3 obr. Tropie od nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. ew. 84/23, 87/34, 87/4 i 87/43 obr. Tropie w celu ustalenia przebiegu granic i utrwalenia punktów granicznych nieruchomości - na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.”. Zakres rozgraniczenia wskazuje załącznik graficzny.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

- analiza stanu prawnego nieruchomości,

- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt (koszta te powinny być uwzględnione w wycenie).

Po sporządzeniu dokumentacji i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do dokumentacji, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Obowiązek ustosunkowania się dotyczy również uwag Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, w przypadku wniesienia odwołania przez strony postępowania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentację i czynności w postępowaniu ma wykonać geodeta posiadający uprawnienia w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

IX. Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:

Propozycję ofertową należy złożyć do dnia 11 marca 2021 r. do godz. 12:00.

Decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego:

  1. listownie na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Referat Podatków Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem, - z dopiskiem – „OFERTA NA ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI TROPIE”  Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert
  2.  –osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem,; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem,
  3. W wersji elektronicznej na adres: lczul@gminagrodek.pl – dopuszcza się złożenie oferty w postaci skanu oferty w formie pisemnej lub podpisanie oferty ważnym certyfikatem elektronicznym

Pozostałe szczegóły - w zaproszeniu do składania ofert stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony
  • Umieścił
    Lesław Czul

Pliki

16 formularz ofertowy.docx 26.07 KB
16 projekt umowy.pdf 717.4 KB
zal_graf.pdf 356.84 KB
16-ogloszenie-wynik.pdf 433.6 KB