ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (powyżej 130.000 zł)

IZP.271.16.2021 Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (Uwaga: postępowanie unieważnione)

Umieszczony: 05.10.2021, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.16.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:
20 października 2021 r., godz. 13:00.

 

(Uwaga: pliki załącznika nr 4a - dokumentacja techniczna należy pobrać do jednego folderu, a następnie uruchomić plik z rozszerzeniem *.exe i wskazać miejsce rozpakowania plików). 

Linki

Załączniki