Przejdź do stopki

Podatek rolny

Treść

PODATEK ROLNY NA 2022 ROK

Stawka podatku rolnego od gospodarstw rolnych wynosi - 153,70 zł/ha,  a od gruntów pozostałych - 307,40 zł/ha.

 

1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji  gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

2. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami gruntów;
  • posiadaczami samoistnymi gruntów;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
    • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo
    • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

3. Z podatku rolnego zwolnione są gminy i Skarb Państwa.

4. Dla gruntów gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

5. Od 1 ha przeliczeniowego gruntów będących częścią gospodarstwa rolnego podatek zawiera się w równowartości pieniężnej 2,5 q żyta. Od 1 ha innych gruntów jest to równowartość pieniężna 5 q żyta. Rada Gminy może obniżyć cenę skupu żyta dla celów podatkowych ustaloną przez Prezesa GUS na dany rok podatkowy.

6. Zgodnie z komunikatem GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 średnia cena kwintala żyta w tym okresie wyniosła 61,48 złotych. Wynika stąd, że stawka podatku rolnego od gospodarstw rolnych wynosi - 153,70 zł/ha,  a od gruntów pozostałych - 307,40 zł/ha.