Opłata skarbowa

Przedmiot opłaty skarbowej

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
- wydanie zaświadczenia na wniosek
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje)
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym
- dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej
- od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Czynności i dokumenty związane z opłatą skarbową

Sposób zwrotu opłaty skarbowej oraz szczegółowy sposób potwierdzania, przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, zapłaty opłaty skarbowej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania sposobu zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. z 2006 r. Nr 246 poz. 1804).

Stawki opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz stawki opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy.

Terminy i sposób zapłaty opłaty skarbowej

- opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku podatkowego
- zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo
- rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso

Poniżej podajemy odnośnik do ustawy o opłacie skarbowej zamieszczonej na serwerze sejmowym:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)


Wpłat z tytułu należnej opłaty skarbowej można dokonywać bez ponoszenia dodatkowych opłat:

- w kasie urzędu lub

- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem 63 8811 0006 0010 0100 1720 0001 w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu o/z Gródek nad Dunajcem. Wysokość opłaty za poszczególne czynności podana jest w ustawie.