ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2021

Drodzy mieszkańcy!

 

 1. WYBÓR METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIE WYSOKOSCI TEJ OPŁATY:

W związku ze znacznym zwiększeniem kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych z dniem 01 stycznia 2021 roku zmieniają się stawki opłat na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXI/219/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 grudnia  2020 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia  2020 roku pod poz. 8360) http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/8360/

 1. Informujemy, że dnia 16 grudnia 2020 r. Rada Gminy w Gródku nad Dunajcem podjęła uchwałę nr XXXI/219/2020 (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 17.12.2020 roku pod poz. 8360),  która weszła w życie od 01 stycznia 2021 roku, zgodnie, z którą właściciele nieruchomości zamieszkałych będą ponosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości jak w tabeli nr 1 (poniżej).

Tabela nr 1

Budynki mieszkalne zamieszkiwane przez (na podstawie XXXI/219/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 grudnia 2020 roku):

Wysokość należnej opłaty gdy nieruchomość  na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny nie jest wyposażona w kompostownik (stawka za m-c)

Wysokość zwolnienia z części opłaty w związku z posiadaniem kompostownika i gromadzeniu w nim bioodpadów

Wysokość należnej opłaty gdy nieruchomość na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny  jest wyposażona w kompostownik w którym gromadzone są bioodpady (stawka za m-c)

A

B

C

D

Jedną osobę

21 zł

2,20 zł

18,80 zł

Dwie osoby

42 zł

4,40 zł

37,60 zł

Trzy osoby

63 zł

 6,60 zł

56,40 zł

Cztery osoby

 84 zł

8,80zł

75,20 zł

Pięć osób

105 zł

11,00zł

94,00 zł

Sześć osób

126 zł

13,20 zł

112,80 zł

Siedem osób

147 zł

15,40 zł

131,60 zł

Osiem osób

168 zł

17,60 zł

150,40 zł

Dziewięć osób

189 zł

19,80 zł

169,20 zł

Dziesięć osób

210 zł

22,00zł

188,00 zł

Jedenaście osób

 231 zł

24,20 zł

206,80 zł

Dwanaście osób

 252 zł

26,40zł

225,60 zł

Trzynaście osób

 273 zł

28,60 zł

244,40 zł

Czternaście osób

294 zł

30,80 zł

263,20 zł

Piętnaście osób

315 zł

33,00 zł

282,00 zł

UWAGA: Stawki w powyższej tabeli obowiązują od 01 stycznia 2021 roku

2. Dla nieruchomości objętych spółdzielnią mieszkaniową zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu, stawka opłaty dla poszczególnych gospodarstw domowych naliczana będzie w sposób opisany powyżej, a wysokość ustalonej opłaty obciążającej spółdzielnie stanowić będzie sumę stawek opłaty brutto dla poszczególnych mieszkań. W imieniu osób, którym służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej obowiązki wnoszenia opłat spoczywają na spółdzielni mieszkaniowej.

3. Od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 168,00 zł rocznie jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będzie zastosowana stawka opłaty podwyższonej w wysokości: 336,00 zł rocznie.

4. Dla nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1553 ze zmianami) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie  iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,00 zł za każdy 1m3 zużytej w danym miesiącu wody.

Określono stawkę opłaty podwyższonej, która będzie stosowana jeżeli właściciel nieruchomości o której mowa w ust. 1  nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości 14,00 zł za każdy 1m3 zużytej w danym miesiącu wody.

5. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (innych niż wyżej wskazane), na których są wytwarzane odpady komunalne (szkoły, żłobki, przedszkola, punkty lub lokale handlowe, kioski, lokale lub punkty /kioski/ gastronomiczne, hurtownie, sklepy, pomieszczenia biurowe, rzemiosło i zakłady wytwórcze, usługowe /w tym działalność budowlana/, szpitale, DPS i inne placówki całodziennego pobytu, przychodnie lekarskie, ogródki działkowe, cmentarze parafialne Inne nieruchomości) stawka opłaty wynosi za worek pojemności jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny :

 • 120 l - 18,00 zł,
 •  60 l - 9 zł,

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będzie zastosowana stawka opłaty podwyższonej w wysokości: 18,00 zł za worek o poj. 60 l. oraz 36,00 za worek o poj, 120 l. Przy innych pojemnościach stawka przeliczana jest proporcjonalnie.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik (worek) o określonej pojemności.

 

II. DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANE PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

W związku ze zmianą metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami informujemy, że w terminie do dnia 10 marca 2020 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych (rozliczających się po stawce od liczby osób zamieszkujących nieruchomość) oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych objęci gminnym systemem do tej pory zbierający odpady komunalne w kontenerach powinni złożyć nową deklarację stosownie do podjętej uchwały Nr XXXI/220/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości opublikowanej w Dz. U. Woj. Małopolskiego pod pozycja 8361, dnia 17 grudnia 2020 roku http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/8361/.

Zgodnie z uchwałą NR XXXI/220/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmianie uległy wzory deklaracji o wysokości należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Deklaracja powinna być wypełniona prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym oraz podpisana czytelnie przez właściciela nieruchomości, z uwzględnieniem kwot wskazanych w powyższej tabeli, nie później niż do 10 lutego 2021 roku. Deklaracje można składać osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem. Niewypełnienie deklaracji i nieprzekazanie w terminie do 10 lutego 2021 roku, spowoduje naliczenie opłat bez zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

Właściciele nieruchomości pozostałych nieruchomości, a więc budynków letniskowych lub innych nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, właściciele obiektów hotelowych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych którzy deklarowali gromadzenie odpadów komunalnych wyłącznie w workach (pomimo zmiany dla nich stawki) nie są zobowiązanie do złożenia deklaracji , o ile nie będzie miał zastosowania art. 6m, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów  komunalnych  powstających  na  danej  nieruchomości,  właściciel nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  nową  deklarację  w  terminie  do  10  dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”

 

Deklaracje, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację.

 na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem lub wysłać na adres Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 54;

 

 1. TERMINY UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ INFORMACJA O INKASENTACH

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem przypomina o terminach wnoszenia opłat wynikających z uchwały Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2019/8910/:

1) przez właścicieli domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w terminie do 15 maja należnej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok.

2) przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują stale mieszkańcy w tym właścicieli nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1553 ze zmianami), z wyłączeniem właścicieli domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a także przez właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu objętych wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią mieszkaniową w terminach do:

 • 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec,
 • 15 maja za miesiące: kwiecień maj, czerwiec,
 • 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień,
 • 15 listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień.

Dopuszcza się wnoszenie opłat oddzielnie za poszczególne miesiące, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu którego gospodarowanie odpadami dotyczy.

 Prosimy o terminowe wnoszenia opłat.

Należność należy wpłacać na indywidualne konto (każda osoba która złożyła deklarację ma założone indywidualne konto), przy pomocy bankowości elektronicznej, w kasie Urzędu Gminy lub w banku.

Opłaty należy wpłacać sołtysom (inkasenci), w kasie Urzędu Gminy lub bezpośrednio w siedzibie Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, Oddział w Gródku nad Dunajcem - po wcześniejszym odebraniu druku przelewu w pokoju nr 10 Urzędu Gminy.

Wykaz inkasentów:

 1. dla sołectwa Bartkowa Posadowa              -  Joanna Osika – Bocheńska
 2. dla sołectwa Bujne                                     -  Lidia Pachota
 3. dla sołectwa  Gródek nad Dunajcem         -  Zbigniew Fedko
 4. dla sołectwa Jelna                                      -  Ryszard Małek
 5. dla sołectwa Jelna Działy                          -  Józef Rembiasz
 6. dla sołectwa Lipie                                      -  Renata Gądek - Turek
 7. dla sołectwa Podole Górowa                     -  Jan Wolak
 8. dla sołectwa Przydonica                            -  Iwona Basta
 9. dla sołectwa Przydonica –Glinik               -  Józef Pawlikowski
 10. dla sołectwa Rożnów                                 -  Marek Szabla
 11. dla sołectwa Roztoka Brzeziny                  - Jan Winiarski
 12. dla sołectwa  Sienna                                   - Jan Ogar
 13. dla sołectwa  Tropie                                   - Wiesław Mrzygłód
 14. dla sołectwa Zbyszyce                              -  Wacław Krężel

W związku z tym, że zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami) obowiązuje ordynacja podatkowa. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonych terminach podlegają  ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

IV OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Jednocześnie informujemy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje wszystkich do segregowania odpadów komunalnych. Prawidłowe segregowanie odpadów ma istotny wpływ na ustalanie w przyszłości wysokości stawek opłat, dlatego apelujemy o rzetelną segregacje odpadów komunalnych. Obowiązki właścicieli nieruchomości w tym informacje na temat prawidłowej segregacji można znaleźć w Uchwale Nr XXX/214/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 listopada  2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem  http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/7620/ - zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosowana będzie wysokość stawki wskazanej kolumnie B  tabeli podwyższonej dwukrotnie opłaty. W takim przypadku nie będzie zastosowana ulga z tytułu posiadania kompostownika.

Ponadto informujemy, że:

 • Kody kreskowe  i dowody przelewów można pobierać w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w pok. nr 10,
 • Worki z odpadami należy wystawiać w dniu odbioru  do godziny 07:00. Zwrócić należy uwagę czy w danym dniu jest odbiór odpadów segregowanych czy tez odbiór balastu.
 • Zabrania się wystawiania worków w innych terminach niż określone w harmonogramie.
 • Wystarczy jeden kod nakleić na jednym worków z poszczególnej frakcji (np. jeśli wystawiają Państwo 3 worki ze szkłem, kod należy nakleić na jeden z worków).
 • Zabronione jest wystawianie w ramach zbiórki odpadów wysegregowanych lub balastu, odpadów wielkogabarytowych, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka tych odpadów będzie odbywać się w terminach o których będziecie  Państwo powiadomieni

 

 1. PODSTAWA PRAWNA (ustawa, uchwały Rady Gminy Gródek nad Dunajcem):
 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami

                 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002010

 1. Uchwała Nr XXX/214/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 listopada  2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem  http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/7620/
 1. Uchwała Nr XXII/149/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie o odpadami komunalnymi http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/1209/
 1. Uchwała  Nr XXXI/219/2020  Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleni wysokości tej opłaty  http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/8360/
 2. Uchwała nr XXXI/220/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/8361/
 3. Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2019/8910/
 4. Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 15 luty 2013 roku pod poz. 1460 r.)  http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2015/7863/

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

REJON I  Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów (część do mostu nad Dunajcem)

 

Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast)

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

22

22

12 i 26

10 i 24

7 i 21

5 i 19

2 i 16

6 i 20

4 i 18

15

 

13

ODPADY WYSEGREGOWANE

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPNIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

15

15

19

17

14

12

9

13

11

8

6

 

REJON II   Rożnów (przysiółki Rożnów-wieś, Radajowice, Gierowa, Wiesiółka, Zagórze, Zapora)

 

Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast)

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

23

23

13 i 27

11 i 25

8 i 22

6 i 20

3 i 17

7 i 21

5 i 19

16

 

14

ODPADY WYSEGREGOWANE

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPNIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

16

16

20

18

15

13

10

14

12

9

7

 

REJON III   Bartkowa Posadowa, Bujne, Podole Górowa (z wyłączeniem przysiółka Wyręby)

 

Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast)

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

24

24

14 i 28

12 i 26

9 i 23

7 i 21

4 i 18

8 i 22

6 i 20

17

 

15

ODPADY WYSEGREGOWANE

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPNIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

17

17

21

19

16

14

11

15

13

10

8

 

 

REJON IV  Przydonica, Przydonica Glinik, Jelna, Jelna-Działy, Podole-Górowa (przysiółek Wyręby)

 

Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast)

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

25

25

15 i 29

13 i 27

10 i 24

8 i 22

5 i 19

9 i 23

7 i 21

18

 

16

ODPADY WYSEGREGOWANE

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPNIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

18

18

22

20

17

15

12

16

14

4

9

 

 

REJON V  Gródek nad Dunajcem, Zbyszyce, Lipie, Sienna

 

Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast)

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

26

26

16 i 30

14 i 28

11 i 25

9 i 23

6 i 20

10 i 24

8 i 22

19

 

17

ODPADY WYSEGREGOWANE

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPNIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

19

19

23

21

18

16

13

17

15

12

10

 

Załączniki