Przejdź do stopki

Zaproszenie do udziału w posiedzeniu XLIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Zaproszenie do udziału w posiedzeniu XLIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Treść

Gródek nad Dunajcem  dnia, 2022-06-07

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu XLIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 roku
o godz. 1400  w  Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gródek nad Dunajcem 
  z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.
 6. Rozpatrzenie Raportu  o stanie Gminy Gródek nad Dunajcem za 2021 rok:
 1. przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu za 2021 r.
 2. debata nad Raportem o stanie Gminy Gródek nad Dunajcem za 2021 rok,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem wotum zaufania – druk nr 107.

7. Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok i podjęcie uchwały
     w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy:

 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego,
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy,
 4. zapoznanie Radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  o przedłożonym przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy,
 5. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
 6. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
 7. dyskusja nad sprawozdaniami,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok – druk nr 108,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem absolutorium z tytułu wykonania budżetu  Gminy za 2021 rok – druk nr 109.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem 

na 2022 rok - druk nr 110,

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem  przyjętej uchwałą Nr XLIV/305/2021 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem  z dnia 30 grudnia 2021 roku - druk nr  111,
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonych dz. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 i 88 położonych w Rożnowie – druk 112,
 3. regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadania
  pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych
  ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe
  – na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem – cześć II” ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPMP.04.04.02-12-0269/18 finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – druk nr 113,
 4. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz – druk nr 114,
 5. zmiany uchwały nr XLVI/315/2022 z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 – druk nr 115,
 6. uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę ,,Dunajec” na lata 2023
– 2025” – druk nr 116,

 1. zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej – druk 117.

9.   Przygotowanie Gminnego Ośrodka Kultury do sezonu letniego.

10. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

12. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

           Józef Klimek