Przejdź do stopki

Informacja dla osób biorących udział w projekcie „Internecik w naszej gminie..."

Informacja dla osób biorących udział w projekcie „Internecik w naszej gminie...

Treść

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). W związku z przystąpieniem do projektu pn. "„Internecik w naszej gminie – Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem" informujemy, że:

1. Administratorem przekazanych danych osobowych w realizacji ww. projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na podstawie:

  1. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2016 r.,
  2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 zwanego dalej „PO IG”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 19 grudnia 2016 r.,
  3. Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2017-2013,
  4. rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2017, str. 25),
  5. rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2016, str. 1),
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006 r., str. 1).

4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO IG.

5. Przekazane dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO IG.

6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

7. Przekazane  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji międzynarodowej.

8. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

10. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.

11. Osoba, której przekazane dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.