• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Sprzedaż składników mienia gminnego

Sprzedaż autobusu IVECO 50C13 (gimbus)- IV przetarg

Umieszczony: 25.11.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: lczul

  Gródek nad Dunajcem, 25 listopada 2019 r

Gmina Gródek nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem 54

33-318 Gródek nad Dunajcem

NIP 7343482812

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU

 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki IVECO 50C13 - autobus.

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Gródek nad Dunajcem

Siedziba: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem 54

33-318 Gródek nad Dunajcem

Tel. (18) 440 10 35

faks (18) 440 10 35 wew. 20

strona internetowa: www.gminagrodek.pl

e-mail: gmina@gminagrodek.pl

 

2. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest zbycie przez Gminę Gródek nad Dunajcem zbędnego składnika majątkowego w postaci autobusu, służącego jako gimbus do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, zarejestrowanego na: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 Gimnazjum nr 1 w Rożnowie o następujących parametrach:

 1. marka i typ pojazdu: IVECO 50C13,
 2. nr rejestracyjny: KNS U019,
 3. rok produkcji: 2001,
 4. data pierwszej rejestracji: 30.10.2001 r.,
 5. Nr VIN ZCF5090015339033,
 6. całkowity przebieg: 604411 km,
 7. Okres eksploatacji: 216 miesięcy (od 30.10.2001 r. do 30.09.2019 r)
 8. Opis rodzaju pojazdu: autobus,
 9. Charakter wykorzystania: autobus,
 10. dopuszczalna masa całkowita/ ładowność: 5200 kg,/ 2680 kg,
 11. rodzaj nadwozia: autobus 3-drzwiowy 20 osobowy,
 12. liczba osi / rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2 / 4 x 2 / manualna,
 13. rozstaw osi: 3950 mm,
 14. jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym,
 15. Pojemność / moc silnika: 2798 ccm/ 92 kW (125 KM),
 16. Doładowanie: turbosprężarka z chłodzeniem powietrzem,
 17. kolor powłoki lakieru: biały,
 18. opony : zimowe, komplet letnich,
 19. badanie techniczne ważne do: 2020-03-09,
 20. ubezpieczenie ważne do 2019-12-30,
 21. wyposażenie: standardowe dla tej marki/typu.

 

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie sprzedaży:

Lesław Czul – kierownik referatu PRN

tel. 018 440 10 35 wew. 22

mail: lczul@gminagrodek.pl

 

 3. Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie wadium w wysokości 300,00 zł (słownie trzysta złotych).
 2. wadium wnosi się wyłącznie w PLN, numer konta sprzedającego: Bank Spółdzielczy w Gródku nad Dunajcem 41 8811 0006 0010 0100 1720 0009,
 3. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 28 listopada 2019 r na podany rachunek bankowy.
 4. wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem,
 5. wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny,
 6. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.

 

4. Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 4500,00 zł (słownie cztery tysiące pięćset złotych) brutto. Nabywcy przystępujący do przetargu powinni wykazać się dowodem zapłaty wadium w wysokości 300,00 zł. załączonej do oferty.

 

5. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem z dopiskiem „Zakup samochodu marki IVECO 50C13 - autobus”.

Oferty pisemne należy składać w godzinach pracy Urzędu: pon. w godz. 800 - 1600, wt.-pią. w godz. 7:15 – 15:15 nie później jednak niż do dnia 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 1215 w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem pokój nr 3, - Sala narad, Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej najwyższej cenie, pierwszeństwo ma oferta złożona jako pierwsza.

 

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna / sprzedaży,
 5. dowód wniesienia wadium.

 

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu

 

7. Odrzucenie ofert, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 2. brak wniesienia wadium,

O odrzuceniu oferty komisja informuje i zwraca zapłacone wadium.

 

8. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim umówieniu się. Obecnie pojazd jest zaparkowany w garażu w Siennej (poniżej Szkoły Podstawowej, obok oczyszczalni ścieków).

Osoba do kontaktu w sprawie obejrzenia przedmiotu sprzedaży:

Marian Różański, tel. 601 258 164 (kierowca),

 

9. Gmina Gródek nad Dunajcem zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

 

 10. Inne informacje:

 1. komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,
 2. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty,
 3. wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia zgodnie z wystawioną fakturą.
 4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny sprzedaży

 

Załączniki:

 • załącznik Nr 1 – oświadczenie
 • załącznik Nr 2 – oferta
 • załącznik Nr 3 – wzór umowy

 

ZATWIERDZAM:

 

WÓJT GMINY

GRÓDEK NAD DUNAJCEM

 

/-/ JÓZEF TOBIASZ

 

Załączniki