• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Wybory ławników sądowych - kadencja 2020-2023

WYBORY NA ŁAWNIKÓW

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 20. maja 2019 r.

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

na kadencję od 2020 roku do 2023 roku
 

Przewodniczący Rady Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że Rada Gminy Gródek  nad  Dunajcem przystępuje do wyboru ławników sądowych:

1) do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu:

a) 2 ławników w tym 1 do Sądu Pracy;

2) do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:

а) 1 ławnik;

na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn.zm.) zwana dalej „ustawą",
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą:

 1. imię (imiona), nazwisko,
 2. numer ewidencyjny PESEL,
 3. miejsce stałego zamieszkania,
 4. własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
   

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za:

 • wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
 • badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Rada Gminy Gródek nad Dunajcem, przed dokonaniem wyboru ławników, zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem po 30 czerwca 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy Gródek nad Dunajcem stwierdza w drodze uchwały.

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy powoła zespół, który przedstawi na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA, którą wraz z pozostałymi formularzami można pobrać:

 • ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem - link: http://www.gminagrodek.pl/
 • z Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem pokój 19,  w godzinach pracy Urzędu.

Informacje w sprawie wyboru ławników udzielane są przez pracownika Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem pokój nr 19, w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu:  18 – 440-10-35 wew.19.

KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć do  Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem pokój nr 19, w terminie do dnia 30  czerwca 2019 roku w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki