• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 (informacje ogólne, terminy wnoszenia opłat)

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

 

NA ROK 2020

 

REJON I  Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów (część do mostu nad Dunajcem)

Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast)

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

6 i 20

4 i 18

1 i 15

6 i 20

3 i 17

7 i 21

5 i 19

16

21

ODPADY WYSEGREGOWANE

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPNIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

27

25 + BIO

OGRODOWE

22

27

24

28 + BIO

OGRODOWE

26

23

14

 

REJON II   Rożnów, Gierowa, Wiesiółka, Zagórze, Zapora

Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast)

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

7 i 21

5 i 19

2 i 16

7 i 21

4 i 18

1 i 15

6 i 20

17

15

ODPADY WYSEGREGOWANE

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

28

26+ BIO

OGRODOWE

23

28

25

22+ BIO

OGRODOWE

27

24

8

REJON III   Bartkowa Posadowa, Bujne, Podole Górowa

Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast)

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

1 i 15

6 i 20

3 i 17

1 i 15

5 i 19

2 i 16

7 i 21

18

16

ODPADY WYSEGREGOWANE

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

22

27+ BIO

OGRODOWE

24

22

26

23+ BIO

OGRODOWE

28

25

9

REJON IV  Przydonica, Przydonica Glinik, Jelna, Jelna Działy

Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast)

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

2 i 16

7 i 21

4 i 18

2 i 16

6 i 20

3 i 17

1 i 15

19

17

ODPADY WYSEGREGOWANE

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

23

28+ BIO

OGRODOWE

25

23

27

24+ BIO

OGRODOWE

22

26

10

REJON V  Gródek nad Dunajcem, Zbyszyce, Lipie, Sienna

Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast)

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

3 i 17

8 i 22

5 i 19

3 i 17

7 i 21

4 i 18

2 i 16

20

18

ODPADY WYSEGREGOWANE

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAZDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

24

29+ BIO

OGRODOWE

26

24

28

25+ BIO

OGRODOWE

23

27

11

UWAGA !!!

WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNI PRZEJAZDU SAMOCHODU DO GODZINY 7.00

ZABRANIA SIĘ WYSTAWIANIA WORKÓW W INNYCH TERMINACH NIŻ OKREŚLONE W HARMONOGRAMIE

NA WORKI NALEŻY PRZYKLEJAĆ ODPOWIEDNIE KODY.

 

W związku ze znacznym zwiększeniem kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych z dniem 01 marca 2020 roku zmieniają się stawki opłat na podstawie podjętej Uchwały Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR IV/31/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2020 roku pod poz. 1210)  (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/1210/).

W związku ze zmianą metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami informujemy, że w terminie 10 marca 2020 roku powinna zostać złożona nowa deklaracja stosownie do podjętej uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości opublikowanej w Dz. U. Woj. Małopolskiego pod pozycja 1314, dnia 14 lutego 2020 roku.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem przypomina o terminach wnoszenia opłat http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2019/8910/.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 9f. ustawy o utrzymaniu z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę”, która przeprowadzi postępowanie administracyjne.

 

Terminy odbioru odpadów będą na dotychczasowych zasadach - zgodnie z harmonogramem dostępnym na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, poszczególnych sołectw  i stronie internetowej  urzędu gminy. Odbiór odpadów będzie wzdłuż drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez gminę.

 

Zakres świadczonych usług przez gminę, zakres obowiązków mieszkańców, stawki opłat, terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami -  wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy Gródek nad Dunajcem (linki poniżej).

 

Przypominamy, że:

 • Kody kreskowe i dowody przelewów można pobierać w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w pok. nr 10,
 • Worki należy wystawiać w dni przejazdu do godziny 07:00,
 • Zabrania się wystawiania worków w innych terminach niż określone w harmonogramie.
 • Na worki należy przyklejać odpowiednie kody,
 • W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę, która przeprowadzi postępowanie administracyjne.

Informacja na temat Firm zbierających odpady oraz terminów zbiórki będzie podawana oddzielnie, w linku: „Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych”.

Wszelkie informacje na temat systemu zbiórki odpadów i wprowadzonych zmian można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w pok. 10 (tel. 18 440 10 35; wewn. 33) oraz na stronie internetowej.

Informujemy ponadto, że uchwałą Nr XXII/148/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 lutego 2020 r.  przyjęty został nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem dostępny http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/1208/. Dnia 04 lutego 2020 roku przyjeta została także uchwała Nr XXII/149/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/1209/

Wysokość opłat za odbieranie odpadów komunalnych (obowiązuje od 01 marca 2020 roku)

 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że w związku ze znacznym zwiększeniem kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieniają się stawki opłat z dniem 01 marca 2020 roku na podstawie podjętej Uchwała Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR IV/31/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2020 roku pod poz. 1210 http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/1210 /

następuje zmiana stawek opłat brutto za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Ustawa o utrzymaniu czystości zobowiązuje wszystkich do segregowania odpadów komunalnych. Prawidłowe segregowanie odpadów ma istotny wpływ na ustalanie w przyszłości wysokości stawek opłat dlatego apelujemy o rzetelną segregacje odpadów komunalnych.

W przypadku niewypełniania obowiązków segregowania odpadów na podstawie art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie naliczona w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawka ta będzie wynosić:

Budynki mieszkalne zamieszkiwane przez (na podstawie XIX/138/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2020 roku):

Wysokość należnej opłaty gdy nieruchomość nie jest wyposażona w kompostownik

Wysokość zwolnienia z części opłaty w związku z posiadaniem kompostownika i gromadzeniu w nim bioodpadów

Wysokość należnej opłaty gdy nieruchomość jest wyposażona w kompostownik w którym gromadzone są bioodpady

Gdy właściciele nieruchomości nie będą wypełniać obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

Jedną osobę

16,00 zł

2,00 zł

14,00 zł

32,00 zł

Dwie osoby

30,80 zł

4,00 zł

26,80 zł

61,60 zł

Trzy osoby

46,20 zł

6,00 zł

40,20 zł

92,40 zł

Cztery osoby

61,60 zł

8,00 zł

53,60 zł

123,20 zł

Pięć osób

77,00 zł

10,00 zł

67,00 zł

154,00 zł

Sześć osób

92,40 zł

12,00 zł

80,40 zł

184,80 zł

Siedem osób

100,10 zł

13,00 zł

87,10 zł

200,20 zł

Osiem osób

107,80 zł

14,00 zł

93,80 zł

215,60 zł

Dziewięć osób

115,50 zł

15,00 zł

100,50 zł

231,00 zł

Dziesięć osób

123,20 zł

16,00 zł

107,20 zł

246,40 zł

Jedenaście osób

130,90 zł

17,00 zł

113,90 zł

261,80 zł

Dwanaście osób

138,60 zł

18,00 zł

120,60 zł

277,20 zł

Trzynaście osób

146,30 zł

19,00 zł

127,30 zł

292,60 zł

Czternaście osób

154,00 zł

20,00 zł

134,00 zł

308,00 zł

Piętnaście osób

161,70 zł

21,00 zł

140,70 zł

323,40 zł

Szesnaście osób

169,40 zł

22,00 zł

147,40 zł

338,80 zł

Siedemnaście osób

177,10 zł

23,00 zł

154,10 zł

354,20 zł

Osiemnaście osób

184,80 zł

24,00 zł

160,80 zł

369,60 zł

Dziewiętnaście osób

192,50 zł

25,00 zł

167,50 zł

385,00 zł

Dwadzieścia osób

200,20 zł

26,00 zł

174,20 zł

400,40 zł

Więcej niż dwadzieścia osób

Dodatkowe 7,70 zł na każdą kolejną osobę

Dodatkowo 1,00 zł na każdą kolejną osobę

Dodatkowo 6,70 zł na każda kolejną osobę

Dodatkowo 15,40 zł na każda kolejną osobę

UWAGA: Stawki w powyższej tabeli obowiązują od 01 marca 2020 roku

2. Dla nieruchomości objętych spółdzielnią mieszkaniową zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu, stawka opłaty dla poszczególnych gospodarstw domowych naliczana będzie w sposób opisany powyżej, a wysokość ustalonej opłaty obciążającej spółdzielnie stanowić będzie sumę stawek opłaty brutto dla poszczególnych mieszkań. W imieniu osób, którym służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej obowiązki wnoszenia opłat spoczywają na spółdzielni mieszkaniowej.

3. Od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 168,00 zł rocznie jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będzie zastosowana stawka opłaty podwyższonej w wysokości: 336,00 zł rocznie.

4. Dla nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1553 ze zmianami) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie  iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,00 zł za każdy 1m3 zużytej w danym miesiącu wody (ilość wody zaokrąglona do pełnych m3). Jeżeli na tych nieruchomościach zamieszkują mieszkańcy to ilość zużytej w danym miesiącu wody pomniejsza się (odejmuje) o iloczyn liczby mieszkańców przez 3 m3/mieszkańca.

Określono stawkę opłaty podwyższonej, która będzie stosowana jeżeli właściciel nieruchomości o której mowa w ust. 1  nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości 14,00 zł za każdy 1m3 zużytej w danym miesiącu wody (ilość wody zaokrąglona do pełnych m3). Jeżeli na tych nieruchomościach zamieszkują mieszkańcy to ilość zużytej w danym miesiącu wody pomniejsza się (odejmuje) o iloczyn liczby mieszkańców przez 3 m3/mieszkańca.

5. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (innych niż wyżej wskazane), na których są wytwarzane odpady komunalne (szkoły, żłobki, przedszkola, punkty lub lokale handlowe, kioski, lokale lub punkty /kioski/ gastronomiczne, hurtownie, sklepy, pomieszczenia biurowe, rzemiosło i zakłady wytwórcze, usługowe /w tym działalność budowlana/, szpitale, DPS i inne placówki całodziennego pobytu, przychodnie lekarskie, ogródki działkowe, cmentarze parafialne Inne nieruchomości) stawka opłaty wynosi za pojemnik (worek) pojemności 120 l:

 • 21,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będzie zastosowana stawka opłaty podwyższonej w wysokości: 42,00 zł za pojemnik (worek) o poj. 120 l. Przy innych pojemnościach stawka przeliczana jest proporcjonalnie.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik (worek) o określonej pojemności.

 

Przypominamy że deklaracje, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację.

 na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem lub wysłać na adres Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 54;

Prosimy o terminowe wnoszenia opłat w terminach wskazanych poniżej. Ponadto przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

 

 

Terminy uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone:

1) przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują stale mieszkańcy, w terminach do:

 • 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec,
 • 15 maja za miesiące: kwiecień maj, czerwiec,
 • 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień,
 • 15 listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień.

2) przez właścicieli domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w terminie do 15 maja należnej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok.

3) przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują stale mieszkańcy w tym właścicieli nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1553 ze zmianami), z wyłączeniem właścicieli domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a także przez właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu objętych wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią mieszkaniową w terminach do:

 • 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec,
 • 15 maja za miesiące: kwiecień maj, czerwiec,
 • 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień,
 • 15 listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień.

Dopuszcza się wnoszenie opłat oddzielnie za poszczególne miesiące, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu którego gospodarowanie odpadami dotyczy.

 

Należność należy wpłacać na indywidualne konto (każda osoba która złożyła deklarację ma założone indywidualne konto), przy pomocy bankowości elektronicznej, w kasie Urzędu Gminy lub w banku.

 

Opłaty należy wpłacać sołtysom (inkasenci), w kasie Urzędu Gminy lub bezpośrednio w siedzibie Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, Oddział w Gródku nad Dunajcem - po wcześniejszym odebraniu druku przelewu w pokoju nr 10 Urzędu Gminy.
Wykaz inkasentów:

 1. dla sołectwa Bartkowa Posadowa              -  Joanna Osika – Bocheńska
 2. dla sołectwa Bujne                                     -  Lidia Pachota
 3. dla sołectwa  Gródek nad Dunajcem         -  Zbigniew Fedko
 4. dla sołectwa Jelna                                      -  Ryszard Małek
 5. dla sołectwa Jelna Działy                          -  Józef Rembiasz
 6. dla sołectwa Lipie                                      -  Renata Gądek - Turek
 7. dla sołectwa Podole Górowa                     -  Jan Wolak
 8. dla sołectwa Przydonica                            -  Iwona Basta
 9. dla sołectwa Przydonica –Glinik               -  Józef Pawlikowski
 10. dla sołectwa Rożnów                                 -  Marek Szabla
 11. dla sołectwa Roztoka Brzeziny                  - Jan Winiarski
 12. dla sołectwa  Sienna                                   - Jan Ogar
 13. dla sołectwa  Tropie                                   - Wiesław Mrzygłód
 14. dla sołectwa Zbyszyce                              -  Wacław Krężel

W związku z tym, że zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami) obowiązuje ordynacja podatkowa. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonych terminach podlegają  ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002010

Uchwała Nr XXII/148/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/1208/

 1. Uchwała Nr XXII/149/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/1209/
 2. Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1550/
 3. Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/93/
  1. Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR IV/31/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 04 stycznia 2019 roku pod poz. 93. http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1198/
  2. Uchwała Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR IV/31/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 04 stycznia 2019 roku pod poz. 93) http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/1210/
 1. Uchwała nr XXII/151/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/1314/
 2. Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2019/8910/
 3. Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2013/1460/
 1. Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 15 luty 2013 roku pod poz. 1460 r.)  http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2015/7863/

 

 

Załączniki