ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2019

I. Podstawowe informacje:

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że w związku ze znacznym zwiększeniem kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych z dniem 01 luty 2019 roku na podstawie podjętej uchwały nr IV/31/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty opublikowanej w Dz. U. Woj. Małopolskiego pod pozycja 93, dnia 04 stycznia 2019 roku  (link do uchwały poniżej).

W związku ze zmianą metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami informujemy, że w terminie 14 dni powinna zostać złożona nowa deklaracja stosownie do podjętej uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości opublikowanej w Dz. U. Woj. Małopolskiego pod pozycja 320, dnia 09 stycznia 2019 roku.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem przypomina o terminach wnoszenia opłat (link do uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniżej).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują stale mieszkańcy, oraz  właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują stale mieszkańcy w terminach do:

1) 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec,

2) 15 maja za miesiące: kwiecień maj, czerwiec,

3) 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień,

4) 15 listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, powinni wnieść w terminie do 15 maja należnej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok kalendarzowy.

 

Należność należy wpłacać na indywidualne konto (przypisane właścicielowi nieruchomości), przy pomocy bankowości elektronicznej, w kasie Urzędu Gminy lub w banku.

 

W związku z tym, że zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami) obowiązuje ordynacja podatkowa. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonych terminach podlegają  ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Przypomina się, że w przypadku zaistnienia istotnych zmian, miedzy innymi: zmiany właściciela, zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość, bądź oddanie do użytku nowego budynku/lokalu, należy w terminie 14 dni złożyć deklaracje lub korektę deklaracji, na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem lub wysłać na adres: 33-318 Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 54.

 

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 9f. ustawy o utrzymaniu z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę”, która przeprowadzi postępowanie administracyjne.

 

Terminy odbioru odpadów będą na dotychczasowych zasadach -  zgodnie z harmonogramem dostępnym na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, poszczególnych sołectw  i stronie internetowej  urzędu gminy. Odbiór odpadów będzie wzdłuż drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez gminę.

 

Zakres świadczonych usług przez gminę, zakres obowiązków mieszkańców, stawki opłat, terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami -  wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy Gródek nad Dunajcem (linki poniżej).

 

Przypominamy, że:

 • Kody kreskowe i dowody przelewów można pobierać w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w pok. nr 10
 • Worki należy wystawiać w dni przejazdu do godziny 07:00.
 • Zabrania się wystawiania worków w innych terminach niż określone w harmonogramie.
 • Na worki należy przyklejać odpowiednie kody.
 • W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę, która przeprowadzi postępowanie administracyjne.

Informacja na temat Firm zbierających odpady będzie podawana oddzielnie, w linku: „Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych”

Wszelkie informacje na temat systemu zbiórki odpadów i wprowadzonych zmian można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w pok. 10 (tel. 18 440 10 35 lub 18 441 62 87; wewn. 33) oraz na stronie internetowej

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 18 440 10 35 lub 18 441 62 87 (w. 33)

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001454/U/D20181454Lj.pdf

 1. Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2118/
 1. Uchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. pod poz. 2118) http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2015/8118/
 1. Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2063/
 1. Uchwała Nr XVI/107/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, opublikowanej w Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. pod poz. 2063  http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2015/7865/
 1. Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1550/
 2. Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/93/
 1. Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR IV/31/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 04 stycznia 2019 roku pod poz. 93. http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1198/
 1. Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/320/
 1. Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku pod poz. 320 http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1414/
 1. Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2015/1991/
 1. Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. U. Woj. Małopolskiego 2015 r.poz.1991).  http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2015/4105/
 2. Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (opublikowana w Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego dnia 02 kwietnia 2015 roku pod poz. 1991) http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2015/8011/
 3. Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (opublikowana w Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego dnia 02 kwietnia 2015 roku pod poz. 1991) http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1552/
 1. Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2013/1460/
 1. Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 15 luty 2013 roku pod poz. 1460 r.)  http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2015/7863/