Komisja Oświaty, Sportu, Warunków Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodniczący komisji:
Krystyna Świerczek

Z-ca Przewodniczącego:
Bogumiła Babiarczyk


Członkowie komisji:

  1. Gądek-Turek Renata
  2. Kapusta Tadeusz
  3. Kwaśniewski Andrzej
  4. Mrzygłód Wiesław
  5. Winiarski Jan


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przedmiot działania Komisji  Oświaty, Sportu, Warunków Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego:

  1. Funkcjonowanie placówek oświatowych (stan bazy, zabezpieczenie finansowe i organizacja pracy).
  2. Rozwoju edukacji przedszkolnej oraz ustawicznej poprawy warunków bezpiecznej i efektywnej edukacji dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.
  3. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu (stan bazy, organizacja imprez sportowych, wyniki sportowe, masowość imprez).
  4. Pomocy społecznej, zatrudnienia i bezrobocia, ochrony zdrowia, profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,  polityki prorodzinnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  5. Porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.