Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący komisji:
Gądek-Turek Renata

Z-ca Przewodniczącego:
Płachta Andrzej


Członkowie komisji:

 1. Fyda Jakub
 2. Damasiewicz Józef
 3. Wolak Krzysztof

--------------------------------------------------------------------
Przedmiot działania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Podatków i opłat, spraw majątkowych gminy.
 2. Produkcji rolnej i hodowlanej, skupu, zaopatrzenia i usług oraz kredytów na rzecz rolnictwa.
 3. Budownictwa wiejskiego.
 4. Oświaty rolniczej.
 5. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania  ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 6. Zaopatrzenia w energię eklektyczną, cieplną i gaz oraz gospodarki wodnej.
 7. Leśnictwa, zadrzewień i gospodarki łowieckiej.
 8. Ochrony przyrody i ochrony środowiska.