• **** AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W TROPIU**** !!! WODA Z WODOCIĄGU TROPIE JEST NIEZDATNA DO SPOŻYCIA !!! Punkt poboru wody na oczyszczalni ścieków w Tropiu będzie czynny dzisiaj tj. czwartek 20.07.2017 r. do godziny 22:00 a w dniu 21.07.2017r. (piątek) od godziny 6:00 do odwołania. Wszystkie niezbędne dodatkowe informacje otrzymają Państwo dziś tj. czwartek do 22:00 w biurze spółki pod nr. tel. 18 441 62 28.

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący komisji:
Bogumiła Babiarczyk

Z-ca Przewodniczącego:
Jan Winiarski


Członkowie komisji:

  1. Krężel Wacław
  2. Kwaśniewski Andrzej

  3. Małek Mirosław

 

----------------------------------------------
Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej:

1. Kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych  pod względem:

a. legalności

b. gospodarności

c. rzetelności,

d. celowości,

e. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Badanie w szczególności gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonania budżetu Gminy.

3. Opiniowanie wykonania budżetu i występowanie do Rady Gminy z wnioskiem 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

4. Wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli, zleconych przez Radę Gminy.