Komisja Rewizyjna

Przewodniczący komisji:
Bogumiła Babiarczyk

Z-ca Przewodniczącego:
Jan Winiarski


Członkowie komisji:

  1. Krężel Wacław
  2. Kwaśniewski Andrzej

  3. Małek Mirosław

 

----------------------------------------------
Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej:

1. Kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych  pod względem:

a. legalności

b. gospodarności

c. rzetelności,

d. celowości,

e. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Badanie w szczególności gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonania budżetu Gminy.

3. Opiniowanie wykonania budżetu i występowanie do Rady Gminy z wnioskiem 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

4. Wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli, zleconych przez Radę Gminy.