• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Aktualności

Zapraszamy do udziału w XXX Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem 20.11.2020

                                                      Z A P R O S Z E N I E

 --------------------------------------- 

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu XXX Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 1200  w  Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/20
  z uwzględnieniem wyników sprawdzianu  i egzaminu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gródek nad Dunajcem,
 2. ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gródek nad Dunajcem,
 3. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu,
 4. wyrażenia zgody  na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Podole-Górowa,
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie  od przetargu na najem lokalu użytkowego (gabinet rehabilitacji) położonego w budynku nr 406 w Rożnowie, 
 6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości: dz.ew. 37/6, 37/7 i 37/8 położonych w Gródku nad Dunajcem,
 7. zmian w budżecie  oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2020 rok,
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętej Uchwałą  Nr XX/131/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2019 roku,
 9. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem,
 10. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 11. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 12. wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Gródek nad Dunajcem,
 13. dopłat dla Dunajec sp. z o.o., do taryfy zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
  w Krakowie, decyzją z dnia 15 lipca 2019 roku, Znak Sprawy: KR.RET.070.1.20.2019 -  dla odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-01-2021 roku do
  16-08-2021 i od 17-08-2021 do 31-12-2021 roku, w grupie taryfowej I – gospodarstwa domowe (odbiorcy wykorzystujący wodę w celach bytowych w ramach prowadzenia gospodarstw domowych).

7. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9.Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

           Józef Klimek