• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej wokół zabytkowego kościoła w Rożnowie 24.06.2020

Zrealizowano II etap przedsięwzięcia   w zakresie   przebudowy i rozbudowy alejki wokół zabytkowego kościoła, a tym samych sfinalizowano realizację projektu „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej wokół zabytkowego kościoła  w Rożnowie” - zadanie realizowane w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 Wsparcie ma wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność , objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Podsumowanie projektu:

 

Przedsięwzięcie pt.: „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej wokół zabytkowego kościoła  w Rożnowie” realizowane było dwu etapowo.

Pierwszy etap inwestycji to: Budowa elementów infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich na dz. ew. nr 41, 95,544,134/2. Roboty zostały podzielone na dwie części i obejmowały:1. Budowę obiektów małej architektury (w miejscu publicznym) wraz z utwardzeniem działki budowlanej wokół w/w obiektów polegających na wykonaniu następujących elementów tj.:- tablica informacyjna - szt. 1, ławki parkowe -  szt. 2,- stojaki rowerowe -  szt. 2,-  kosze na śmieci - szt. 2 wraz z utwardzeniem terenu wokół nich.2. Modernizacja placu wielofunkcyjnego nr I  (do obsługi istniejącej infrastruktury turystycznej) poprzez zastosowanie materiałów innych niż w stanie pierwotnym poprzez wymianę: istniejącej nawierzchni z kruszyw częściowo utrwalonej powierzchniowo grysem i emulsją asfaltową (gr. 10 cm) na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz poprzez uzupełninie istniejącej podbudowy z kruszyw.

Drugi etap inwestycji polegał na przebudowie i  rozbudowie alejki wokół zabytkowego kościoła na dz. ew. nr 95,127,129,543,544. Zakres prac zawierał - wykonanie obramowania z krawężników betonowych, remont nawierzchni asfaltowej i żwirowej polegającej na wymianie na nawierzchnie z kostki betonowej oraz remont istniejącego oświetlenia alejki - drogi wewnętrznej polegającym na wymianie lamp na energooszczędne. Powierzchnia nawierzchni alejki objęta rozbudowę wynosi 799 m2. Osiągnięty został Wskaźnik projektu tj.: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury  turystycznej, rekreacyjnej w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych- 1 szt.

 

Wartość całkowita projektu: 316 907,42 zł.

Kwota pomocy dla całej operacji: 300 000,00 zł .

 

W załączeniu galeria zdjęć I etap i II etap.

 

Galeria