• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Zapraszamy na posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem 20.05.2020

                                                           Z A P R O S Z E N I E

 --------------------------------------- 

 

Zgodnie z art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym
  /tj. Dz. U z 2019r. poz.506 ze zm./    z w o ł u j ę   na dzień 27 maja 2020 roku
na godz. 1300 posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
w Zespole Szkół  w Gródku nad Dunajcem.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Rozstrzygnięcie w sprawie wniosku zarządu TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie-przyjęcie stanowiska Rady Gminy.
 6. Rozpatrzenie Raportu  o stanie Gminy Gródek nad Dunajcem za 2019 rok:
 1. przedstawienie przez Wójta gminy Raportu za 2019 r.
 2. debata nad Raportem o stanie Gminy Gródek nad Dunajcem za 2019 rok,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok i podjęcie uchwały
     w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy:

 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy,
 4. zapoznanie Radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  o przedłożonym przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
 5. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
 6. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
 7. dyskusja nad sprawozdaniami,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu  Gminy za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie  oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2020 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętej Uchwałą  Nr XX/131/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2019 roku,
 3. rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.

9.   Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11. Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

           Józef Klimek