• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Aktualności

Zapraszamy na XVI Sesję Rady Gminy Gródek nad Dunajcem 21.11.2019

 

                                                          Z A P R O S Z E N I E

 --------------------------------------- 

 

Zgodnie z art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym
  /tj. Dz. U z 2019r. poz.506./    z w o ł u j ę   na dzień 27 listopada 2019 roku
na godz. 1400
posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV, XV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/19
  z uwzględnieniem wyników sprawdzianu  i egzaminu.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie  oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętej Uchwałą  Nr IV/22/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 roku,
 3. zmiany uchwały nr XIII/96/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem  z dnia 4 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu,
 4. zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem,
 5. zmiany uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania  pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu, 
 6. przyjęcia programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2020 roku,
 7. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób  fizycznych
  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości  wynagrodzenia za inkaso,
 9. określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
 10. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 11. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na najem lokalu użytkowego (apteka) położonego w budynku nr 406 w Rożnowie,
 12. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości: dz.ew. 249, 103, 100 i 101 położonych w Rożnowie,
 13. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Jelna,
 14. uchwały nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rożnów z dnia 20 października 2019 roku,
 15. rozpatrzenia skargi  na bezczynność organu w  sprawie znak: PRN.6331.2014,
 16. dopłat dla Dunajec sp. z o.o., do taryfy zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, decyzją z dnia 15 lipca 2019 rok, znak sprawy: KR.RET.070.1.20.2019 – dla odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 01-01-2020 roku do 16-08-2020 roku i od 17-08-2020 roku do 31-12.2020 roku, w grupie taryfowej I – gospodarstwa domowe (odbiorcy wykorzystujący wodę w celach bytowych w ramach prowadzenia gospodarstw domowych).
 1. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                

                                                                                                              mgr Józef Klimek