Aktualności

Zapraszamy do konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 27.09.2019

ZARZĄDZENIE Nr 142/2019

WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2019

 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019, poz. 688) projektu uchwały Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020r.

 

Na podstawie art.30 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz.506 ze zm.) uchwały Nr XLVII/357/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r.w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego gminy Gródek nad Dunajcem w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  z a r z ą d z a m  :

                                                                       § 1.

Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie „Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020r.

                                                                       § 2.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie gminy Gródek nad Dunajcem.

                                                                       § 3.

 1. Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego zarządzenia wraz z projektem uchwały i wzorem formularza do wypełnienia do dnia 18 października 2019r.
 2. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie w/w dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej , na stronie internetowej gminy Gródek nad Dunajcem oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 3. Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać na załączonym formularzu bezpośrednio w Urzędzie Gminy - Dziennik Podawczy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@gminagrodek.pl
 4. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem lub na rzecz jej mieszkańców.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 142/2019

                                                                                   Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

                                                                                   Z dnia 27 września 2019

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020r.

 

1.INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

Imię i nazwisko/ nazwa organizacji

 

Status prawny organizacji

 

 

 

Adres do korespondencji

 

e-mail

 

 

Kontakt –

tel./fax

 

 

2. ZGŁASZANE UWAGI, POSTULATY, PROPOZYCJE DO PROJEKTU UCHWAŁY

 

LP.

Część dokumentu do którego odnosi się uwaga

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR…………….

RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

z dnia  …………………………

w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi

                   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020r.

 

Na podstawie z dnia 8 marca 1990r- o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506ze zm.) oraz art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity z 2019r. poz. 688) Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się program współpracy Gminy Gródek nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r. określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM Z ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020  ROK

 

§ 1.

Definicje

Ilekroć w Programie Współpracy Gminy Gródek nad Dunajcem z Organizacjami Pozarządowymi i innymi

Podmiotami mowa jest o:

 1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz.688);

 1. Uchwale – rozumie się przez to uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w  

sprawie ustalenia programu współpracy Gminy Gródek nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020,podjętą na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy;

 1. Programie - rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Gródek nad  

Dunajcem z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami stanowiący załącznik do uchwały;

     4) Dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy;

     5) Działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność  

         określoną w art. 3 ust.1 ustawy,

    6) Organizacji Pozarządowej - rozumie się przez to organizacje w rozumieniu art. 3

        ust. 2 ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

    7) Otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art.   

        11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy;

    8) Trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji   

        zadań publicznych organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego  

        konkursu ofert, określony w art. 19a ustawy;

    9) Środkach Publicznych - rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt. 2  

       ustawy;

 10) Gminie - rozumie się przez to Gminę Gródek nad Dunajcem;

 11) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem;

 12) Stronie internetowej Gminy – rozumie się przez to adres internetowy  

        www.gminagrodek.pl.

§ 2.

Cel główny i cele szczegółowe programu

 1. Celem głównym Programu jest kształtowanie partnerstwa oraz wypracowanie 

wspólnych mechanizmów służących efektywnemu i skutecznemu diagnozowaniu, a następnie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem.

     2. Cele szczegółowe niniejszego programu obejmują:

         1) promowanie i budowę społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację i  

             integrację społeczności lokalnej oraz tworzenie warunków do zwiększenia 

            aktywności społecznej oraz poczucia tożsamości lokalnej i świadomości 

            obywatelskiej,

        2) umocnienie lokalnych działań, stwarzanie warunków do rozwoju społeczności 

            lokalnej,

       3)  poprawę jakości życia mieszkańców Gminy  poprzez pełniejsze zaspokajanie

potrzeb społecznych,

 1. przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i dyskryminacji osób

zagrożonych  społeczną nieakceptacją,

 1. inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu miedzy Gminą a 

organizacjami pozarządowymi,

 1. tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych,

powstawaniu nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich,

 1. Podnoszenie standardów realizacji zadań przez organizacje poprzez pełną

współpracę i wsparcie organów Gminy;

 1. Analizowanie i ocenianie rezultatów współpracy oraz realizowanie działań

usprawniających.

 

§ 3.

Zasady współpracy:

 

Gmina Gródek nad Dunajcem zamierza współpracować z organizacjami pozarządowymi w oparciu o następujące zasady:

 

 1. partnerstwa – polegająca na równym traktowaniu organizacji jako partnerów, którzy odgrywają istotną rolę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz określeniu sposobów ich rozwiązywania
 2. pomocniczości i suwerenności stron – opiera się na założeniu poszanowania wzajemnej odrębności i nieingerowania w sprawy wewnętrzne, a także wykorzystania swojego potencjału do realizacji wspólnych zadań publicznych. To wsparcie dla działalności organizacji oraz umożliwienie realizacji zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie. Pomaga w osiągnięciu relacji pomiędzy Gminą a organizacjami, które umożliwią jak najbardziej efektywną realizację zamierzonych zadań;
 1. efektywności – zakłada wybór optymalnego sposobu wykorzystania środków publicznych w oparciu o celowość, zasadność i kalkulację kosztów proponowanego zadania, biorąc pod uwagę zakładane efekty uzyskane po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Polega na wspólnej dbałości o osiągnięcie zamierzonych celów;
 2. jawności – opiera się na obowiązku Gminy informowania organizacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych określonych w Programie. Podejmowane czynności powinny być powszechnie wiadome i dostępne, a także jasne i zrozumiałe w zakresie zastosowanych zasad, procedur i wyboru realizatorów zadań publicznych.
 3. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter stały i odbywa się w oparciu o uchwalony corocznie program współpracy zgodnie z wytycznymi art.5 ustawy.

§ 4.

Formy współpracy

W 2020r. Gmina Gródek nad Dunajcem planuje współpracować z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej i pozafinansowej.

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych polegać będzie przede wszystkim na:

udzieleniu dotacji finansowych organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie, w formie:

- powierzania wykonywania zadań publicznych, lub

- wspierania wykonywania tych zadań.

 

Współpraca pozafinansowa realizowana może być między innymi poprzez:

1) wzajemne informowanie się Gminy oraz organizacji pozarządowych o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

2) promocję działalności organizacji pozarządowych np. przez współorganizowanie cyklicznych imprez np. Gminne Dożynki itp.

3) doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym;

4) aktualizację strony internetowej Gminy w zakresie informacji dotyczących organizacji pozarządowych z terenu Gminy;

5) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z samorządem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;

6) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie);

7) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Gminy;

8) obejmowanie patronatem przez władze Gminy projektów i inicjatyw realizowanych

przez organizacje pozarządowe;

9) wspólne opracowywanie i realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

§ 5.

Obszar współpracy

Gmina Gródek nad Dunajcem w 2020r. pragnie podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań gminy w szczególności:

- sportu, kultury fizycznej, turystyki

- bezpieczeństwa i ładu społecznego

- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom  

  społecznym

- kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, oświaty i wychowania

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

- wspieranie prezentacji amatorskich, artystycznych imprez środowiskowych i innych

  projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną.

- wspieranie masowych imprez rekreacyjnych i sportowych, umożliwiających

  mieszkańcom Gminy aktywne uczestnictwo,

- działalność wspomagającą aktywizację społeczno – zawodową osób –

   mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem

                                                                       § 6.

Okres realizacji programu:

Program realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

 

§ 7.

Sposób realizacji programu

1. Podmiotami realizującymi program są:

   1) Rada Gminy Gródek nad Dunajcem w zakresie kreowania kierunków współpracy   

       gminy z organizacjami oraz określenia wysokości środków przeznaczonych na  

       dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje.

   2) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem w zakresie realizacji rocznego programu

       współpracy jako organ wykonawczy, a w szczególności poprzez:

   a) ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy

   b) wybieranie najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie  

       rekomendacji Komisji Konkursowych.

3) Organizacje pozarządowe w zakresie odpowiadającym działaniom gminy.

2. Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem realizuje program współpracy przy pomocy

    pracowników Urzędu Gminy, którzy w jego imieniu podejmują działania w

    obszarze:

1) przygotowania i prowadzenia konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań

    publicznych ze środków Gminy,

2) rozliczania organizacji z merytorycznego i finansowego wykonania zadań

    publicznych,

3) kontroli nad realizacją zadań publicznych wykonywanych przez organizacje

    pozarządowe,

    podejmowania i prowadzenia bieżącej współpracy z organizacjami prowadzącymi   

    działalność pożytku publicznego.

§ 8.

Wysokość środków planowanych na realizację programu:

Na realizację programu planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 120 000,00 zł., która znajdzie swoje pokrycie w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na rok 2020.

§ 8.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

1. Projekt programu współpracy na 2020rok powstał na bazie programu współpracy

na 2019 rok oraz w oparciu o doświadczenia jego realizacji w latach ubiegłych.

2. Projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi. Wyniki

konsultacji mają charakter opiniodawczy.

§ 9.

Zlecanie realizacji zadań publicznych

 1. Zlecanie organizacjom zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu   

otwartego konkursu ofert, trybu uproszczonego (art.19a) chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem w ciągu roku ogłasza otwarte konkursy ofert. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 1. Komisje konkursowe powoływane są Zarządzeniami Wójta Gminy Gródek nad 

Dunajcem. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem

określonym rozporządzeniem  Przewodniczącego  Komitetu  ds. Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z realizacji tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.))

 1. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez

organizacje pozarządowe, jeżeli:

      1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

      2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

      3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu

          na podstawie art. 15 ust. 2da pkt 3 ustawy.

 1. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem 

doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 1. W ocenie oferty nie może brać udziału osoba, której powiązania ze 

składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

     7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

     8. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością

        głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej   

        liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego komisji.

    9. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatne. Członkom  

        Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

  10. Do zadań komisji należy:

    1) ocena formalna złożonych wniosków,

    2) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne zgodnie z dyspozycją

        art. 15 ust 1 ustawy z dnia24 kwietnia 2003r. roku o działalności pożytku    

        publicznego i o wolontariacie, w oparciu o kryteria ustalone przez Wójta Gminy  

       Gródek nad Dunajcem i podanie do publicznej wiadomości w ogłoszeniu

       konkursowym.

   3) sporządzenie protokołu z pracy komisji zawierającego propozycję podziału  

       środków finansowych wraz z uzasadnieniem,

  4) przygotowanie projektu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i  

      przedstawienie go Wójtowi.

11. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert, propozycja

     rozstrzygnięcia konkursu i proponowane wysokości dotacji zostaną przedstawione  

    Wójtowi Gminy do akceptacji.

12. Informacja o wynikach konkursu oraz o kwotach przyznanych dotacji zostanie

     podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń   

     Urzędu Gminy, zamieszczenie na stronie internetowej Gminy, a także w Biuletynie

      Informacji Publicznej. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników

      konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

13. Otwarty konkurs ofert ogłasza Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem z

      zastrzeżeniem, że termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od

      dnia ukazania się ogłoszenia. Ogłoszenie to powinno zawierać informacje o:

  1) rodzaju zadania,

  2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

  3) terminach i warunkach realizacji zadania,

  4) terminie składania ofert,

  5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,

14. Przyznanie dotacji na realizację zadania następuje na podstawie pisemnej

     umowy zawartej pomiędzy Gminą a organizacją pozarządową, która będzie  

     realizatorem zadania.

 

§ 10.

Sposób monitorowania realizacji programu:

 1. Upoważnione osoby przez Wójta Gminy sprawują nadzór oraz dokonują kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

      1) stanu realizacji zadania,

      2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

      3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację

          zadania,

      4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w

          postanowieniach umowy.

 1. Organizacja pozarządowa, która otrzymała dotację jest zobowiązana do

przedstawienia rozliczenia finansowego i merytorycznego (sprawozdanie z wykonania zadania publicznego) z jej wydatkowania.

          Sprawozdanie to powinno być zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu   

         Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018r. w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018, poz.450)  Termin składania sprawozdania jest określony w umowie i nie może przekroczyć 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

 1. Zebrane w czasie realizacji programu informacje uwagi i propozycje dotyczące

realizowanych przez organizacje we współpracy z gminą programów, będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy oraz mogą być przedstawione Radzie w sprawozdaniu rocznym z realizacji programu.

 1. Wójt składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji rocznego programu w

terminie do 31 maja 2020 za rok 2019.

 1. Powyższe sprawozdanie jest zamieszczane na stronie BIP Gminy Gródek nad

Dunajcem.

      6. Sprawozdanie powinno w szczególności określać:

     a) Tematy ogłaszanych konkursów,

     b) Liczbę złożonych ofert na poszczególne konkursy,

    c) Łączną sumę przyznanych dotacji,

    d) Łączną sumę niewykorzystanych środków finansowych,

    e) Liczbę rozwiązanych umów i inne.

 

§ 11.

Postanowienie końcowe

 

Osobą wskazaną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest p. Paulina Furtak.

(18) 440-10-35, email:gmina@gminagrodek.pl

W zakresie nieuregulowanym w Programie do współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy.