Aktualności

Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Gródek nad Dunajcem 10.05.2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, która odbędzie się w dniu 15 maja 2019 roku  o godz. 1430  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Gminie Gródek nad Dunajcem,
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości: dz. ew. 20 położonej w Rożnowie,
 3. zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej,
 4. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.),
 5. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem,
 6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem,
 7. zmian w budżecie  oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok,
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętej Uchwałą  Nr IV/22/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 roku,
 9. zmiany uchwały nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem    z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu (zmienionej Uchwałą nr XLI/282/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem  z dnia 25 września 2017 r., oraz Uchwałą nr L/353/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem   z dnia 30 maja 2018 r.)
 10. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
 11. Interpelacje  i zapytania radnych składane na piśmie.
 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Sesji.