Aktualności

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Gródek nad Dunajcem 06.12.2018

Rada Gminy Gródek nad Dunajcem i n f o r m u j e, że posiedzenie II Sesji Rady Gminy odbędzie się w dniu  12 grudnia 2018 roku  o godz.15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. określenia liczby członków, składu, zakresu  działania oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 2. określenia liczby członków, składu, zakresu  działania oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji,
 3. ustalenia liczby członków, składu, zakresu  działania oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego,
 4. określenia liczby członków, składu, zakresu  działania oraz wyboru Przewodniczącego  Komisji Oświaty, Sportu, Warunków Socjalnych  i Bezpieczeństwa Publicznego,
 5. określenia liczby członków, składu, zakresu  działania  oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji Turystyki i Kultury,
 6. określenia liczby członków, składu,  zakresu  działania  oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 7. zmian w Statucie Gminy Gródek nad Dunajcem,
 8. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem,
 9. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 10. określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2019-2023,
 11. przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,
 12. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku,
 13. obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
 14. przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gródek nad Dunajcem za lata 2016-2017,
 15. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Dunajec sp. z o.o. stanowiących dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-01-2019 roku do 31-12-2019 roku,
 16. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 17. zmiany uchwały nr XVI/105/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, z dnia
  25 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, opublikowanej w Dz. Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. pod poz. 8096,
 18.  uchylenia Uchwały nr LVII/ 384/2018  Rady  Gminy Gródek nad Dunajcem

      z dnia 19 października 2018 r. (zmieniająca uchwałę nr XVIII/117/2015 Rady Gminy

      Gródek nad Dunajcem z dnia 16 grudnia 2015 r. ze zm.),

 1. zmiany uchwały nr XLII/296/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia
  25 października 2017 roku w sprawie: Zasad udzielania dotacji celowej finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt.21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.),
 2. zmian w budżecie  oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok,
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętej Uchwałą  Nr XLIV/308/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 1. Interpelacje  i zapytania radnych składane na piśmie.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie Sesji.