Aktualności

Ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy 25.06.2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następujących przedsięwzięć:

Typ operacji

Nr przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia

Numer naboru

Termin naboru

Konkurs

1.2.1

Rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych

6/2018

9 lipca -23 lipca 2018 r.

Konkurs

1.3.1

Budowa lub rozwój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru i turystów

7/2018

9 lipca -23 lipca 2018 r.

Konkurs

1.3.2

Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zachowanie tradycji

8/2018

9 lipca -23 lipca 2018 r.

 

Ogłoszenia o naborze wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl w zakładce Nabór wniosków.  Więcej informacji o naborach udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 661 242 363, 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.