Aktualności

Wójt Józef Tobiasz z absolutorium za 2017 rok 04.06.2018

Rada Gminy Gródek nad Dunajcem niemal jednomyślnie udzieliła absolutorium Wójtowi – Józefowi Tobiaszowi za wykonanie budżetu za rok 2017. W sprawozdaniu za zeszły rok na uwagę zasługują szczególnie inwestycje drogowe, stworzenie gminnej stołówki i remonty szkół, zakup dwóch wozów strażackich, a także przygotowane zadania inwestycyjne na kolejne lata…

Pozytywna ocena realizacji zaplonowanych na ubiegły rok zadań miała dla Wójta Józefa Tobiasza szczególne znaczenie bo trudności i problemy z jakimi musiał się osobiście zmierzyć były wyjątkowe… Na szczęści problemy udało się rozwiązać, a zaplanowane zadania zrealizować. Po paru miesiącach od zakończenia roku Wójt mógł z podwójną satysfakcją, ale i ze wzruszeniem przedstawić sprawozdanie z dokonań w ubiegłym roku.

 

Największe zadania jakie zostały zrealizowane dotyczyły głownie infrastruktury drogowej. Oprócz modernizacji dróg rolniczych oraz gminnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych oraz w ramach tzw. Funduszu Sołeckiego, w 2017 roku postawiono na budowę chodników przy drogach powiatowych, których w ubiegłym roku powstało ponad 2 km. W Siennej oraz w Jelnej dodatkowo wykonano nową nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej, którą Gmina przejęła w zarządzanie od Powiatu Nowosądeckiego. Aby drogowcy nie spoczęli na laurach w następnych latach przygotowana została dokumentacja projektowa kolejnych chodników – tym razem w Rożnowie oraz w Przydonicy.

W roku 2017 zadbano również oto, aby dzieci w szkołach naszej gminy mogły codzienne zjeść smaczne i zdrowe obiady. Zrezygnowano z tzw. cateringu i postawiono na stworzenie gminnej stołówki, która przygotowuje posiłki i rozwozi je do wszystkich szkół. W Jelnej zmodernizowano i wyposażono w nowoczesne urządzenia kuchnię, która codziennie przygotowuje ponad pół tysiąca obiadów. Obiady rozwożone są do punktów wydawania posiłków, które od ubiegłego roku są w każdej szkole.

Uczniowie mniejszych szkół doczekali się poprawy warunków nauki. W szkołach w Siennej oraz w Lipiu przeprowadzono remonty podczas których wymieniono m. in. posadzki i drzwi, wymalowano ściany i sufity.

 

W ubiegłym roku rozpoczęła się modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie, który pełni także rolę Szkoły Muzycznej. Długo oczekiwana inwestycja mogła się rozpocząć dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dzięki środkom "unijnym" udało się również przeprowadzić gruntowną modernizację energetyczną urzędu gminy. Budynek został ocieplony, wymieniono kotłownię, a na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną.

2017 rok był szczególnie udany dla strażaków. Druhowie z Rożnowa oraz z Gródka nad Dunajcem wzbogacili się o wozy strażackie, które już udowodniły swoją przydatność w akcjach ratowniczych.

 

Praktycznie w każdej miejscowości udało się coś zrobić. Nie wszędzie były to jakieś duże inwestycje, ale dzięki realizacji po raz kolejny tzw. Funduszu Sołeckiego czy pozyskanym środkom zewnęrznych - choćby budżetu Województwa Małopolskiego  - zrealizowano wiele ciekawych przedsięwzięć. Na szczególną uwagę zasługuje siłownia w byłej szkole w Tropiu, remont kapliczki w Zbyszycach, oświetlenia uliczne czy boiska, a także zorganizowanie nauki pływania czy jazdy na nartach.  

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2017 roku przygotowywano przedsięwzięcia inwestycyjne na przyszłość. Powstały kolejne projekty oraz złożone zostały wnioski o dofinansowanie inwestycji. Część z nich już otrzymała dofinansowanie, a kolejne są w trakcie oceny. Największe środki udało się pozyskać na zagospodarowanie Gródka nad Dunajcem – ta inwestycja rozpocznie się już w tegoroczne wakacje. Inne tematy, które czekają na rozstrzygnięcia konkursowe, a przygotowane do realizacji w roku 2017 to m. in:.

  1. Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie cypla w Gródku nad Dunajcem
  2. Utworzenie Transgranicznego Centrum Kultury Polsko-Słowackiej poprzez renowację budynku „organistówki” w m. Tropie oraz budynku Kurii w Zupcanach”
  3. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne przy zabytkowym kościele w Przydonicy
  4. Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem
  5. Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Roztoka-Brzeziny i Tropie
  6. Zagospodarowanie centrum miejscowości Rożnów poprzez rozbudowę i przebudowę alejki wokół zabytkowego kościoła
  7. Zagospodarowanie (rewitalizacja) centrum miejscowości Przydonica poprzez budowę chodników oraz przebudowę dróg gminnych oraz modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Wójt podsumował wszystkie te dokonania stwierdzeniem, że wyobraźni i pomysłów nie brakuje…  ograniczają nas tylko środki finansowe, a w ostatnim czasie również rynek zamówień publicznych. Pomimo przygotowania niezbędnej dokumentacji i pozyskania decyzji środowiskowej nie udało się rozpocząć przebudowy drogi wojewódzkiej chociaż inwestycja ma zagwarantowane środki w budżecie Województwa Małopolskiego oraz pomoc finansową na chodniki w budżecie gminy. Udało się tylko wyłonić wykonawcę na odcinek Dąbrowa-Sienna.

Ocena wykonania budżetu za rok 2017 została poprzedzona szczegółową analizą i pozytywną opinią zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej  jak i Komisji Rewizyjnej.  Na sesji rady gminy w głosowaniu nad uchwałą o udzieleniu Wójtowi absolutorium za rok 2017 wzięło udział 12 radnych, z których 11 zagłosowało „za”…  Po głosowaniu Wójt podziękował radnym za udzielone  absolutorium oraz za współpracę.  Podziękowania zostały również skierowane do pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, a także do sołtysów i mieszkańców. Wszystkim serdecznie dziękuję…” – podsumował swoje kolejne absolutorium wzruszony gospodarz naszej gminy.