Aktualności

Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy Gródek nad Dunajcem 27.01.2018

Rada Gminy Gródek nad Dunajcem i n f o r m u j e, że posiedzenie XLV Sesji Rady Gminy odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 roku o godz.1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem. 

Porządek obrąd jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok;
2) uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok;
3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości dz. 37/16 położonej w Gródku nad Dunajcem;
4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Bartkowej „Posadowej, Jelnej, Lipiu, Przydonicy, Rożnowie i Zbyszycach w trybie przetargu nieograniczonego;
5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Gródek nad Dunajcem uchwalonego uchwalą Nr XLII/295/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 października 2017 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 29.11.2017 roku poz. 7769);
6) zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok;
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętej  Uchwalą Nr XLIV/308/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 roku;

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie Sesji.