Aktualności

Modernizacja energetyczna obiektów z unijnym dofinansowaniem 18.04.2017

Gmina Gródek nad Dunajcem  otrzymała dofinansowanie na dwa wnioski złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego przyznano Gminie dofinansowanie w łącznej w kwocie 522 492,84 zł.

W sierpniu zeszłego roku złożone zostały 3 wnioski na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Na każdym z etapów weryfikacji wszystkie zostały ocenione pozytywnie. Wniosek na termomodernizację budynku urzędu gminy  otrzymał najwyższą liczbę punktów tj. 51 co stanowi 98,08 % ogólnej oceny, natomiast wniosek na termomodernizację obiektów GOK otrzymał 44 pkt co stanowi 84,62 % ogólnej oceny.

W ramach projektu termomodernizacji zostaną poddane następujące obiekty:

  • Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem
  • Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem
  • Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Bartkowej Posadowej

W ramach modernizacji przewidziano wymianę źródeł ciepła i możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnej, fotowoltaicznej, ocieplenie ścian i stropów, wymianę w niezbędnym zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne itp.

Dzięki poczynionym działaniom w przyszłości utrzymanie odnowionych obiektów będzie mniej kosztowne. Zdecydowanie zyskają one na wartości estetycznej, przy zmniejszeniu uciążliwości dla środowiska naturalnego.

Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji wymaganej do podpisania umowy na dofinansowanie zadania.

(R.R)