Aktualności

Wymień stary piec na nowy! 12.03.2017

Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców gminy programami dofinansowania do wymiany kotłów informujemy, iż trwają zapisy do kolejnego z nich. Tym razem wsparcie finansowe dla indywidualnych mieszkańców można będzie uzyskać jako połączenie środków z Budżetu Gminy i Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jeżeli Gmina uzyska dofinansowanie to wymiana kotła byłaby w II połowie 2017.

Do udziału w projekcie kwalifikowane będą osoby, które posiadają stary kocioł węglowy, są właścicielem nieruchomości w której znajduje się kocioł, a także  posiadają wszystkie odbiory budowlane budynku. Stary kocioł węglowy to kocioł gorszy niż 5-tej klasy wg normy PN EN 303-5:2012.

Wsparcie finansowe będzie udzielane osobom, które wymienią stary kocioł węglowy na  nowy kocioł na gaz, paliwa stałe (np. ekogroszek, pellet), olej, energię elektryczną, spełniający wymagania ekoprojektu.  Przykładowa lista kotłów spełniających powyższe wymagania znajduje się na stronie internetowej: powietrze.malopolska.pl/kotly/.

Niezbędnym warunkiem udziału w programie jest także ograniczenie o 20% mocy nowego kotła względem starego (przykładowo: dotychczasowy kocioł ma moc 30 kW to nowy kocioł musi mieć maksymalnie moc 24 kW (30kW-(30kW*20%)=30kW-6kW=24kW) oraz likwidacja starego kotła.

Dofinansowanie uzależnione jest od wysokości kosztów jakie zostaną poniesione na demontaż starego kotła oraz zakup i montaż nowego urządzenia wraz z niezbędnym osprzętem do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Koszt kwalifikowany będzie uzależniony także od mocy nowego urządzenia grzewczego.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) na zadania realizowane w ramach programu może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych. Wkład gminy będzie wynosił 10% kosztów kwalifikowanych. Natomiast wkład własny mieszkańca będzie wynosił 40% kosztów kwalifikowanych.

Jeżeli wartość faktury za ww. elementy przekroczy teoretyczny koszt kwalifikowany obliczany na podstawie mocy nowego kotła, to dofinansowanie obliczone zostanie na postawie kosztu teoretycznego, a nie wszystkich rzeczywiście poniesionych wydatków.

Przykład:
W przypadku wymiany kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dofinasowanie wynosi:

  • dofinasowanie z WFOŚiGW to maksymalnie 7 500 zł
  • dofinasowanie ze środków budżetu gminy to 10% kosztu kwalifikowanego.
  • maksymalny koszt kwalifikowany określony jest na podstawie wskaźnika:

1 300,00 zł/[kW] * moc kotła [kW]

Mieszkaniec posiada kocioł o mocy 15 kW.
Mieszkaniec zakupił nowy kocioł o mocy 12 kW.
Maksymalny teoretyczny koszt kwalifikowany to: 1 300,00 zł/[kW] * 12 [kW] = 15 600,00 zł
Jeżeli koszt rzeczywisty inwestycji będzie niższy od kosztu teoretycznego to dofinasowanie będzie obliczone na postawie faktycznie poniesionych wydatków.
Dofinasowanie z WFOŚiGW to: dofinasowanie maksymalne 7 500 zł
(50% * 15 600,00 = 7 800,00 zł dofinansowanie wynikające z przeliczenia przekracza dofinansowanie maks)
Dofinansowanie z budżetu gminy to: 10% *  15 600 zł = 1 560,00 zł
Wkład własny mieszkańca: 15 600,00 – 7 500,00 – 1 560,00 = 6 240,00 zł

Aby wziąć udział w programie należy zapisać się poprzez uzupełnienie wniosku dostępnego poniżej.

Uzupełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem na Dziennik Podawczy lub do pokoju nr 6 najpóźniej w terminie do dnia 16 marca 2016 roku, godziny 14.00.

O kolejności osób zakwalifikowanych do projektu decyduje kolejność złożenia deklaracji do Urzędu Gminy.  

Załączniki