• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 08.07.2020

Załącznik do zarządzenia nr 97/2020

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 8 lipca 2020 r.

WYKAZ

Nasz znak PRN.6845.07.2020     Data: Gródek nad Dunajcem dnia 8 lipca 2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat

 

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość opłat z tytułu dzierżawy

terminy wnoszenia opłat;

zasady aktualizacji opłat

a

B

c

d

e

f

g

h

i

1

Dz. 57/5 obr. Radajowice, gm. Gródek nad Dunajcem nr KW NS1S/00098686/8

Dz. 57/5 -0,56 ha,

Całość do dzierżawy

Nieruchomość o kształcie nieregularnym, Zgodnie z operatem ewidencji gruntów grunt jest sklasyfikowany jako:

RV           0.25 ha

PsIV        0.31 ha

Zgodnie z MPZP – teren jest położony w strefach oznaczonych jako:

W części I115MU-ZO - tereny strefy mieszkaniowo-usługowej w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych

W części I56RZ-OS tereny rolne (grunty orne, sady, łąki i pastwiska) w strefach osuwiskowych

W części KD(DG-D) droga wewnętrzna gminna dojazdowa”

Nieruchomość zagospodarowana rolniczo

Czynsz dzierżawny 300 zł rocznie/ha

Zapłata z góry za rok do 30 września każdego roku

W razie zmiany Zarządzenia Wójta w sprawie czynszu za dzierżawę

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/,

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 8.07.2020 do dnia 31.07.2020 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

/-/ Edyta Brongiel