Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 12.03.2019

WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZEDZIE GMINY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. – o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Referat: Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł 0,03%.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie stanu zdrowi pozwalającego na zatrudnienie na wymienionym stanowisku
 5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
 1. Wymagania dodatkowe.
 1. Znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową
 2. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym
 3. Znajomość ustawy o ochronie środowiska
 4. Znajomość ustawy prawo geologiczne
 5. Dobra znajomość problematyki związanej z OZE, PGN i ochroną powietrza
 6. Umiejętności:
 1. Analiza i interpretacja danych
 2. Rozwiązywania problemów
 3. Organizacja pracy własnej
 4. Praca w zespole
 5. Rzetelność, sumienność, staranność, lojalność, komunikatywność.
 1. Zakres wykonywanych ogólnych zadań na stanowisku :
 1. Przygotowanie opinii wojewódzkich programów ochrony środowiska, czystości powietrza, gospodarki odpadami,
 2. Sporządzanie raportu z wykonania gminnego programu ochrony środowiska, ochrony powietrza,
 3. Przeprowadzanie postępowań w sprawach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
 4. Przygotowanie regulaminu i opinii wraz z projektem uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 5. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z wydaniem decyzji na wycinkę drzew i krzewów poza lasem w tym wizje w terenie, opinie, przygotowanie decyzji oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
 6.  wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 7. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
 8. Przygotowanie wniosków do Wojewody, do Rady Gminy, przygotowanie projektów uchwał odnośnie objęcia ochroną lub zdjęcia z ochrony pomników przyrody,
 9. Przygotowanie dla organów Starostwa, marszałka Województwa, Ministra Środowiska i innych opinii Wójta dotyczących koncesji, decyzji wynikających z prawa geologicznego,
 10. Prowadzenie wszystkich spraw służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
 11. Podejmowanie działań służącym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
 12. Udzielanie mieszkańcom porad w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
 13. Prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i podmiotów na temat rozwiązań w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii oraz prowadzenie całości spraw dotyczących OZE na terenie gminy.
 14. Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służącym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, pomoc w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w wypełnianiu wniosków,
 15. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań i programów w tym RPO prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem.

          Szczegółowy zakres zostanie sporządzony po podpisaniu umowy.

 1. Warunki Pracy na danym stanowisku:

Umowa o pracę na pełny etat, w budynku Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem na parterze. Budynek nie posiada windy. Praca w pomieszczeniu biurowym, z obsługą komputera. Praca ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi osobami. Pracownik wykonuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. CV z informacjami o wykształceniu, opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku
 8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( wzór w załączniku).

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, którą należy umieścić w drugiej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w pokoju Nr 16 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00 wtorek – piątek od 7:15 do 15:15 do dnia 22 marca 2019r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi po przeprowadzeniu II etapowego postępowania tj:

 • etap test pisemny
 • etap rozmowy kwalifikacyjne

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do postepowania konkursowego nie będzie prowadzona korespondencja.

Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest Pani Paulina Furtak – Sekretarz Gminy tel. 18 440 10 35. Wew. 30.

 

Gródek nad Dunajcem, 8 marca 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZEDZIE GMINY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. – o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Referat: Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł 0,03%.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie stanu zdrowi pozwalającego na zatrudnienie na wymienionym stanowisku
 5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
 1. Wymagania dodatkowe.
 1. Znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową
 2. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym
 3. Znajomość ustawy o ochronie środowiska
 4. Znajomość ustawy prawo geologiczne
 5. Dobra znajomość problematyki związanej z OZE, PGN i ochroną powietrza
 6. Umiejętności:
 1. Analiza i interpretacja danych
 2. Rozwiązywania problemów
 3. Organizacja pracy własnej
 4. Praca w zespole
 5. Rzetelność, sumienność, staranność, lojalność, komunikatywność.
 1. Zakres wykonywanych ogólnych zadań na stanowisku :
 1. Przygotowanie opinii wojewódzkich programów ochrony środowiska, czystości powietrza, gospodarki odpadami,
 2. Sporządzanie raportu z wykonania gminnego programu ochrony środowiska, ochrony powietrza,
 3. Przeprowadzanie postępowań w sprawach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
 4. Przygotowanie regulaminu i opinii wraz z projektem uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 5. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z wydaniem decyzji na wycinkę drzew i krzewów poza lasem w tym wizje w terenie, opinie, przygotowanie decyzji oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
 6.  wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 7. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
 8. Przygotowanie wniosków do Wojewody, do Rady Gminy, przygotowanie projektów uchwał odnośnie objęcia ochroną lub zdjęcia z ochrony pomników przyrody,
 9. Przygotowanie dla organów Starostwa, marszałka Województwa, Ministra Środowiska i innych opinii Wójta dotyczących koncesji, decyzji wynikających z prawa geologicznego,
 10. Prowadzenie wszystkich spraw służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
 11. Podejmowanie działań służącym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
 12. Udzielanie mieszkańcom porad w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
 13. Prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i podmiotów na temat rozwiązań w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii oraz prowadzenie całości spraw dotyczących OZE na terenie gminy.
 14. Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służącym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, pomoc w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w wypełnianiu wniosków,
 15. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań i programów w tym RPO prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem.

          Szczegółowy zakres zostanie sporządzony po podpisaniu umowy.

 1. Warunki Pracy na danym stanowisku:

Umowa o pracę na pełny etat, w budynku Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem na parterze. Budynek nie posiada windy. Praca w pomieszczeniu biurowym, z obsługą komputera. Praca ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi osobami. Pracownik wykonuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. CV z informacjami o wykształceniu, opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku
 8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( wzór w załączniku).

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, którą należy umieścić w drugiej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w pokoju Nr 16 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00 wtorek – piątek od 7:15 do 15:15 do dnia 22 marca 2019r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi po przeprowadzeniu II etapowego postępowania tj:

 • etap test pisemny
 • etap rozmowy kwalifikacyjne

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do postepowania konkursowego nie będzie prowadzona korespondencja.

Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest Pani Paulina Furtak – Sekretarz Gminy tel. 18 440 10 35. Wew. 30.

 

Gródek nad Dunajcem, 8 marca 2019r.