Ogłoszenia

Kolejne nabory na obszarze Śliwkowego Szlaku 21.10.2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następujących przedsięwzięć:

Typ operacji

Nr przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia

Numer naboru

Termin naboru

Operacja grantowa

1.1.1

Podnoszenie kompetencji społeczeństwa lokalnego, w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych.

1/2017/G

 

 

 

 

 

 

 

 

31 października – 24 listopada 2017 r.

Operacja grantowa

1.1.2

Zbudowanie partnerstwa lokalnego w tym w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, innowacji oraz nowych technologii.

2/2017/G

Operacja grantowa

1.2.2

Działania promujące zasoby i walory obszaru, w szczególności w oparciu o markę „Śliwkowego Szlaku” – liczba inicjatyw wokół budowy i rozwoju marki „Śliwkowy Szlak”.

3/2017/G

Operacja grantowa

1.3.1

Budowa lub rozwój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru i turystów - liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.

4/2017/G

Konkurs

2.1.1

Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (branża TURYSTYCZNA).

4/2017

31 października – 20 listopada 2017 r.

Konkurs

2.1.1

Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (branża POZA TURYSTYCZNA).

5/2017

Konkurs

1.2.1

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych

6/2017

Konkurs

1.3.1

Budowa lub rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców obszaru i turystów – liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

7/2017

Ogłoszenia o naborach wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl w zakładce Nabór wniosków.  Więcej informacji o naborach udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 661 242 363, 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.