Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017 18.01.2017

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Data publikacji: 18 styczeń 2017 r.


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

zachowanie dziedzictwa lokalnego

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami).

 

Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji

Intensywność pomocy – 70 % (osoby fizyczne)  lub 100 % (NGO)

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 1 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r.

(termin składania wniosków upływa 15 lutego 2017 r. o godz. 16.00)

 

Wnioski należy składać bezpośrednio  (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” miejscowość: 32-861 Iwkowa 759 (Iwkowa - Stadion IVA IWKOWA) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.3.2 Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego,  jako wkład  w zachowanie tradycji.

Wskaźnik produktu: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego  w ramach realizacji strategii – 10 sztuk.

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”.

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.nasliwkowymszlaku.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów w ramach lokalnych kryteriów wyborów operacji – kryteria podstawowe (z wyłączeniem kryteriów: miejsce realizacji operacji w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury oraz tworzenie miejsc pracy) tj.  11 pkt.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy,  formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznaniu pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji (wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” www.nasliwkowymszlaku.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-861 Iwkowa 759 (Iwkowa - Stadion IVA IWKOWA) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 497 500,00 zł.

Zgodnie z LSR wysokość wsparcia przewidziana w ramach realizacji operacji wynosi od 5 000,00 do 49 750,00 zł (minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.)

Lista wymaganych dokumentów (dokumentacja konkursowa), które należy złożyć w ramach ogłoszonego naboru:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
  2. Karta zgodności operacji z LSR
  3. Karta merytoryczna operacji wraz z załącznikami
  4. Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych
  5. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
  7. Biznesplan (wypełniany w przypadku, gdy operacja obejmuje zakres, o którym mowa w § 2 ust.1, pkt 2 – 4 rozporządzenia)
  8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wypełniany w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Dokumenty dodatkowe dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.nasliwkowymszlaku.pl.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 14 684 45 49 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się: TUTAJ

Załączniki