Przetargi dotyczące nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości dz. 416/22-25 w Rożnowie

Umieszczony: 22.10.2019, Status przetargu: nowy, Umieścił: Lesłąw Czul

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 149/2019

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 22 października 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, składającej się z następujących działek gruntu:

 

I. Nr działki: Dz. 416/22,

Powierzchnia w ha: 0,0899 ha,

Klasa gruntu : RV - 0,063 ha, LsIV: 0,0269 ha,

II. Nr działki: Dz. 416/23,

Powierzchnia w ha: 0,0765 ha,

Klasa gruntu : RV - 0,0765 ha,

III. Nr działki: Dz. 416/24,

Powierzchnia w ha: 0,1132 ha,

Klasa gruntu : RV - 0,0769 ha, LsIV: 0,0363 ha,

IV. Nr działki: Dz. 416/25,

Powierzchnia w ha: 0,0843 ha,

Klasa gruntu : RV - 0,0843 ha,

 

Nr księgi wieczystej: NS1S/00137216/9,

 

Położenie: obręb Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem,

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w kształcie prostokąta, rzeźba terenu pochylona, nieogrodzona, posiada pośredni dostęp do drogi wewnętrznej (dz . 417) o nawierzchni asfaltowej. W sąsiedztwie działki niezabudowane i budynki zagrodowe. Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia do sieci energetycznej. Nieruchomość porośnięta trawą, drzewami i krzewami, niezagospodarowana, teren nachylony wynikający z naturalnego ukształtowania terenu. Na dzień sporządzenia opisu działki są niezagospodarowane.

Dostęp do drogi zostanie zapewniony poprzez zapewnienie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez dz. 416/26 do drogi wewnętrznej na działce 417 na rzecz każdoczasowych właścicieli działek 416/22, 416/23, 416/24 i 416/25

Powyższa nieruchomość obejmuje tereny oznaczone w ewidencji gruntów jako:

Grunt klasy RV (łącznie 0, 3007 ha) i LsIV (łącznie 0,0632 ha)

Powyższa nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jako obszar :

I304MU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , zagrodowej i usługowej o niskiej intensywności,

Natomiast działki 416/22 i 416/23 również na terenie oznaczonym jako:

I149ZL – tereny zieleni miejskiej poza Administracją Lasów Państwowych,

Nieruchomość powyższa leży w całości w strefie:

Nr 1: Obszar Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego,

Nr 3R-O: rejon rolnictwa, osadnictwa, oraz rekreacji stacjonarnej,

Nr 9: Obszary ochrony wód podziemnych – Główny Zbiornik Wód Podziemych nr 436,

Nr 18: strategiczna strefa osadnictwa,

Nr 21T: strategiczne strefy aktywności gospodarczej, 21T rekreacyjna,

Nr 23: strategiczna strefa centrum miejscowości,

Strefie Ochrony Konserwatorskiej – wartościowej struktury obszaru gminy o znaczeniu lokalnym wg klasyfikacji JARK – strefa ochrony konserwatorskiej określona granicami administracyjnymi miejscowości Gródek nad Dunajcem, Lipie, Podole Górowa, Przydonica, Roztoka Brzeziny i Zbyszyce

 

Cena wywoławcza:

Cena [zł] 178 780,00 zł (słownie sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych)

Wadium [zł] 10 000,00 zł,

 

Postąpienie: nie mniej niż 1780,00 zł. (1%)

 

Lokalizacja zbywanej nieruchomości dz. 416/22, 416/23, 416/24 i 416/25 obr. Roznów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Księga wieczysta NS1S/00137216/9, prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Cena sprzedaży nieruchomości podana w wykazie dla nieruchomości, położonej w Rożnowie, składającej się z działek 416/22, 416/23, 416/24 i 416/25 - obowiązuje do 13.09.2020 roku.

 

Gmina Gródek nad Dunajcem sprzedaje w/w nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem (Sala Narad). Rozpoczęcie przetargu o godz. 9:00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości przelewem lub gotówką na konto Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem – Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, oddział Gródek nad Dunajcem nr rachunku: 41 8811 0006 0010 0100 1720 0009,

Zgodnie z §13 regulaminu  -wadium należy wnieść nie później niż na 3 dni przed przetargiem (25  listopada 2019 r.) (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy).

Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Uczestnicy przetargu powinni przed otwarciem przetargu przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • Dowód wpłaty wadium w postaci papierowej,
  • W przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne,
  • W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • W przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • W przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za ustaloną w przetargu cenę.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Gródek nad Dunajcem.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z póź. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów prawa.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, na stronie internetowej www.gminagrodek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rożnów, a wyciąg z ogłoszenia w prasie.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem tel. (18) 440 10 35 wew. 22 (pokój nr 22).

 

Wójt Gminy

/-/ Józef Tobiasz

Załączniki