Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

„Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcemna rok 2018”

lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Uwagi

1

Przebudowa drogi powiatowej Sienna-Siedlce 1561K w m. Jelna

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1,02 mln zl

Styczeń 2018

IZP

2

Budowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie – zakup wyposażenia

Dostawy

Przetarg nieograniczony

160,0 tys. zł

Luty 2018

IZP

3

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – dokumentacja projektowa

Usługi

Przetarg nieograniczony

300,0 tys. zł

Luty 2018

IZP

4

Budowa chodników przy drogach powiatowych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400,0 tys. zł

I kwartał 2018

IZP

5

Modernizacja budynków szkolnych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

300,0 tys. zł

II kwartał 2018

IZP

6

Budowa boisk sportowych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

300 tys.

II kwartał 2018

IZP

7

Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 3,5 mln zł

Usługi

Przetarg nieograniczony

722,3 tys. zł

II-III kwartał 2018

PBF

8

Odbiór odpadów z gminy Gródek nad Dunajcem w 2018 roku

Usługi

Przetarg nieograniczony

700 tys.

IV kwartał 2018

PPOS

9

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2018/2019

Usługi

Przetarg nieograniczony

400 tys.

IV kwartał 2018

IZP

 

Gródek nad Dunajcem, 2018-01-26