Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.272.1.76.2019 Modernizacja drogi we władaniu gminy w kierunku Państwa Hajduków i Szkarłatów

Umieszczony: 28.05.2019, Status przetargu: w trakcie badania,

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi we władaniu gminy w kierunku  Państwa Hajduków i Szkarłatów

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia: 06.06.2019r. do godz. 9:00  w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  pok. Nr 3 (dziennik podawczy).

Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki