Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.272.1.202.2018 Dostawa wyposażenia Klubu Senior+ w miejscowości Gródku nad Dunajcem

Umieszczony: 25.10.2018, Status przetargu: w trakcie badania,

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia Klubu Senior+ w miejscowości Gródku nad Dunajcem

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 02.11.2018r. do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  pok. Nr 3 (dziennik podawczy).

Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl  (skan oferty wraz z załącznikami).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki