Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.272.1.136.2018 Przebudowa dróg gminnych w Gródku nad Dunajcem i Zbyszycach (Fundusz Sołecki)

Umieszczony: 26.07.2018, Status przetargu: zakończony,

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg gminnych w Gródku nad Dunajcem i Zbyszycach (w ramach Funduszu Sołeckiego)

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2018r. do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki