Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.272.1.71.2018 Prace renowacyjne przy przydrożnej kapliczce z XIX wieku w miejscowości Tropie

Umieszczony: 14.05.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Wojciech Błażusiak

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Prace renowacyjne przy przydrożnej kapliczce z XIX wieku w  miejscowości Tropie

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 23.05.2018r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).
Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki