Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.271.1.135.2017 Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet

Umieszczony: 05.12.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Wojciech Błażusiak

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla wskazanych miejsc dostępowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2017r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).
Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki