Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.272.1.119.2017 Budowa oświetlenia ulicznego w Lipiu oraz Roztoce-Brzezinach

Umieszczony: 07.11.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Wojciech Błażusiak

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w Lipiu oraz Roztoce-Brzezinach

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 13.11.2017r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  pok. Nr 3 (dziennik podawczy).
Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl  (skan oferty wraz z załącznikami).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki