Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.271.II.IV.69.2017 Wyposażenia siłowni w Tropiu – gm. Gródek nad Dunajcem

Umieszczony: 14.04.2017, Zakończony: 02.05.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Lesław Czul

ZAPYTANIE OFERTOWE

O wartości mniejszej niż równowartość kwoty 30000 EURO

 

Na wyposażenie siłowni w Tropiu – gm. Gródek nad Dunajcem w ramach projektu: „Wyposażenie budynku komunalnego b. szkoły w Tropiu w sprzęt do ćwiczeń – siłownia – sołectwo Tropie " .

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na wyposażeniu siłowni w Tropiu, gm. Gródek nad Dunajcem.
 2. Wymagane wyposażenie siłowni:
  1. Bieżnia elektryczna
  2. Siłownia (atlas) wielofunkcyjna
  3. Siłownia (atlas) klasyczna
  4. rower magnetyczny
  5. Wioślarz
  6. Ławka pod sztangę
  7. Stepper 2w1
  8. Aerobic stepper
  9. hula hop magnetyczne
  10. Stojak na hantle neoprenowe
  11. Hantle neoprenowe – 1,5 kg
  12. Hantle neoprenowe 2 kg
  13. Hantle neoprenowe 4 kg
  14. Gryf długi
  15. Gryf krótki
  16. Obciążenie 0,5 kg
  17. Obciążenie 1,25 kg
  18. Obciążenie 2,5 kg
  19. Obciążenie 5 kg
  20. Obciążenie 10 kg
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia lub do jego rozszerzenia w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe do wysokości środków zabezpieczonych na jego realizację w budżecie.
 4. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, złożenia urządzeń i ich zamontowania w pomieszczeniu

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia - 21 dni kalendarzowe od daty zawarcia umowy.

 

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI.
  Osoba do kontaktu:

Edyta Cepiga - tel. 18 440 10 35 wew 34; e-mail: ecepiga@gminagrodek.pl

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 

5.1. Oferty można składać:

 1. osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem (sekretariat - pokój Nr 3).
 2. przesłać pocztą/kurierem na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem.
 3. przesłać skan oferty e-mailem na adres: ecepiga@gminagrodek.pl
 4. przesłać faksem podpisany formularz ofertowy na nr 018 440 10 35 wew 20

5.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 25 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00 na adres wskazany w pkt 5.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 5.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Załączniki