Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.3.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem w II, III i IV kwartale 2019 roku

Umieszczony: 07.02.2019, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.3.2019

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia:  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem w II, III i IV kwartale 2019 roku

5. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 15 marca 2019 roku, godz. 09:00.

Linki

Załączniki